Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 5/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-05-28

lokalowe - Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 ze zm./ zobowiązanemu do opróżnienia zajmowanego dotychczas lokalu., 4. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
art. 56 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?, 4. Czy dopuszczalna jest skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie o zawieszeniu...

III RN 224/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-27

z dnia 14 czerwca 2000 r., (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o potwierdzenie okoliczności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o kombatantach...
Administracyjnego nie było podstaw z art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa do zawieszenia postępowania o potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy...

III KKO 1/97 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-02-12

prawidłowość postanowień o zawieszeniu postępowania w obu sprawach. Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym nie jest właściwe do oceny zasadności prawomocnych...
Nie ma sporu kompetencyjnego w rozumieniu art. 190 par. 1 Kpa, jeżeli sąd zawiesił postępowanie w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości ze względu na toczące...

III ARN 6/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Wojewody i Prezydenta, o których mowa. W uzasadnieniu wyroku zostało podniesione, że nie było podstaw do zawieszenia postępowania administracyjnego, skoro nie toczyło...
nie jest trafny pogląd o braku przesłanek do zawieszenia postępowania administracyjnego. Jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny był zdania, że postępowanie przed organami...

III AZP 7/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-01-23

, które ma charakter prejudycjalny, a więc niekoniecznie ujawnienie zagadnienia wstępnego wymaga od razu rozważenia możliwości zawieszenia postępowania dopuszczonego w art. 177...
par. 1 Kpc. Wynika to z tego, że trzy przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, ustanowione w art. 177 par. 1 Kpc, odnoszą się tylko do takich zagadnień wstępnych...

III ARN 5/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-01-20

. o zawieszeniu postępowania w sprawie lokalizacji oraz powtórzył zarzuty zawarte w odwołaniu od decyzji z dnia 8 stycznia 1992 r., Naczelny Sąd Administracyjny...
. na postanowienie Wiceprezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 1990 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla lokalizacji zespołu czterech...

III ARN 93/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

., Skarżąca wnosiła o zawieszenie postępowania przed NSA do czasu ustosunkowania się przez Trybunał Konstytucyjny do jej prośby o podjęcie inicjatywy własnej w sprawie zbadania...
, aby Trybunał Konstytucyjny takie postępowanie podjął. W związku z tym brak było podstawy do zawieszenia postępowania przed NSA. W myśl art. 177 par. 1 pkt 1 Kpc w związku z art...

III AZP 14/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz. 98/, wątpliwości takie uprawniają jedynie do zawieszenia postępowania w sądzie administracyjnym i zwrócenia się ze stosownym...
/Dz.U. nr 22 poz. 98/ uzasadniało to zawieszenie postępowania w tej sprawie do czasu rozpoznania pytania prawnego co do zgodności przepisów powołanego zarządzenia...

III RN 114/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-02-03

za dopuszczalne zawieszenie postępowania celnego na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego uznał, zaś, że zarejestrowanie przez sąd w rejestrze...
obowiązku organu celnego zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa., Sąd Najwyższy nie uznał za trafny zarzutu rażącego naruszenia art. 7 i art. 8 Kpa...

III KKO 1/99 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1999-04-09

sporu kompetencyjnego w sytuacji, gdy sąd zawiesi postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 par. 1 pkt 3 Kpc, a organ administracji państwowej uzna się niewłaściwym...
z dnia 17 grudnia 1998 r. (...) zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 par. 1 pkt 3 Kpc, przyjmując, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależeć...
1   Następne >   +2   +5   +10   12