Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

OPS 4/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-22

. W skardze wskazała w szczególności, że art. 101 par. 1 Kpa dopuszcza możliwość zaskarżania zażaleniem postanowienia wydanego w sprawie zawieszenia postępowania...
, a więc możliwe jest zaskarżenie w drodze zażalenia wszystkich postanowień wiążących się ze sprawą zawieszenia postępowania. Dla uzasadnienia swego stanowiska wskazała argumenty...

IV SAB 12/86 - Wyrok NSA z 1986-09-23

1. Jeżeli organ administracji nie wydaje postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania mimo oczywistego ustania przyczyny jego zawieszenia, a zażalenie strony...
i w celu uchylenia się od wydania decyzji., 3. Wniesienie przez stronę zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania z żądaniem podjęcia tego postępowania czyni...

II SA 697/92 - Postanowienie NSA z 1992-12-29

o zawieszeniu postępowania lub nie zostanie podjęte postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił na podstawie art. 207 par. 6 Kpa skargę Marka W. na bezczynność...
przez niego zawodu indywidualnie. Pouczono Marka W. o możliwości wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania...

III SA 1161/97 - Wyrok NSA z 1998-11-17

postanowienia organu II instancji., 2. W sprawach zobowiązań podatkowych rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie stanowiło podstawy obligatoryjnego zawieszenia postępowania...
nie uzasadniało zawieszenia postępowania odwoławczego, gdyż wynik postępowania karnego nie będzie miał wpływu na wymiar podatku, to brak jest podstaw do uznania, że naruszył...

III SA 231/97 - Postanowienie NSA z 1998-04-22

, w których skargi zostały wniesione do Sądu przed tym dniem, zastosowanie miały w postępowaniu sądowym w sprawach zawieszenia postępowania przepisy Kodeksu postępowania...
innego toczącego się postępowania sądowego. Natomiast organy podatkowe stosowały w tych sprawach art. 166 Kpa. Orzekanie o zawieszeniu postępowania sądowego i postępowania...

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym /Dz.U. 1989 nr 17 poz. 99 ze zm./, nie stanowi przesłanki dla zawieszenia postępowania na podstawie art. 45 ust. 1...
. na postanowienie Prezydenta Miasta T. z dnia 29 grudnia 1995 r. nr ANB-II-7333/1915/95 o zawieszeniu postępowania w przedmiocie zabudowy i zagospodarowania terenu...

I SA 585/91 - Wyrok NSA z 1991-07-16

nie stosuje się przepisów ogólnej procedury administracyjnej o zawieszeniu postępowania, w tym zwłaszcza art. 97 Kpa, określającego przesłanki takiego zawieszenia...
. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Janinie W., skargę oddalił. Wyrokiem z dnia 17 maja 1988 r. I C 2093/87 Sąd Rejonowy...

II SA 1130/98 - Wyrok NSA z 1998-11-03

1. Organ administracyjny, rozpatrując zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania, kontroluje tylko pewien fragment postępowania administracyjnego...
z wnioskiem do Wójta Gminy w W. o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny., Wojewoda w dniu 1.06.1998 r. wystąpił...

IV SA 374/00 - Wyrok NSA z 2002-01-17

Żaden przepis prawa procesowego nie upoważnia organu rozpoznającego zażalenie od postanowienia o zawieszeniu postępowania do umorzenia postępowania administracyjnego...
toczonego przed organem, który zaskarżone postanowienie o zawieszeniu postępowania wydał. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2002 r. sprawy...

IV SAB 185/98 - Wyrok NSA z 1999-03-23

postępowania lub nie zostanie podjęte postępowanie/. Zawieszenie postępowania administracyjnego i tzw. bezczynność organu w rozpatrzeniu sprawy są odrębnymi i wzajemnie...
się wyłączającymi instytucjami prawa procesowego. Sąd /rozpoznając sprawę o bezczynność w załatwieniu sprawy/ nie był władny badać, czy zawieszenie postępowania było uzasadnione...
1   Następne >   +2   +5   +10   39