Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 1004/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-22

zagadnienia wstępnego obligującego organ podatkowy do zawieszenia postępowania, gdyż od rozstrzygnięcia w tej sprawie nie zależy zakres odpowiedzialności ani wymiar zobowiązania...
odpowiedzialności strony skarżącej z tytułu jej zobowiązania w podatku od towarów i usług., Postępowanie takie może stanowić podstawę do fakultatywnego zawieszenia postępowania...

SA/Wr 936/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-10-22

z dnia 17 czerwca 1991 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej zawieszenia...
zauważył brak formalnych przesłanek do zawieszenia postępowania na podstawie art. 98 par. 1 Kpa, par. więc za zgodą wszystkich stron, skoro Piotr S. takiej zgody nie wyraził...

I SA/Wr 1310/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-02

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ nie przewiduje zawieszenia postępowania zabezpieczającego...
. Wniosek banku o zawieszenie takiego postępowania jest bezprzedmiotowy. oddala skargę w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Wnioskiem z 21 lutego 1997 r...

SA/Wr 16/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-28

Od dnia objęcia przez znowelizowany art. 196 par. 3 pkt 1 Kpa właściwością sądu administracyjnego również postanowień o zawieszeniu postępowania kontrola ich legalności...
przez wykorzystywanie w tym celu postanowienia o zawieszeniu postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga jest oczywiście niedopuszczalna...

SA/Wr 96/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-08-08

; odrzuca skargę w pozostałej części w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania I instancji. Aktem notarialnym z 7 sierpnia 1994 r. Henryk P. nabył...
pierwszej instancji jako bezprzedmiotowe. W motywach tegoż postanowienia podano, iż zawieszenie postępowania jest bezpodstawne, albowiem do zameldowania na pobyt czasowy...

SA/Wr 302/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-07

postępowania w sprawie o wymeldowanie Elżbiety M. z pobytu stałego w lokalu przy ul. J.N. nr 94 m 9 w W. Zdaniem organów orzekających, zawieszenie postępowania ma podstawę w art...
okoliczności organy orzekające nie zbadały mimo wnioskowanych przez skarżącego dowodów. W konkluzji pełnomocnik skarżącego wnosi o uchylenie postanowień o zawieszeniu postępowania...

SA/Wr 1744/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-02

, gdy przedmiotem rozpoznania organu odwoławczego jest tylko zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
. nr KO.8224/I/102/92 w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania oraz umorzenia postępowania w I instancji , 1/ uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej...

SA/Wr 1160/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-12-22

maja 1993 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania skarżącego z pobytu stałego. Sprawa wymeldowania Witolda G. z pobytu stałego w lokalu przy ul...
, w tym również na postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania /art. 101 , Kpa/. W niniejszej sprawie zatem pozostaje sądowi do rozważenia kwestia zgodności z prawem postanowień organów...

II SA/Wr 2177/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-09-19

i Romana N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.-G. z dnia 13 października 1998 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...
., W dniu 1 września 1998 r. Burmistrz Miasta wydał w niniejszej sprawie, zaskarżone przez małżonków N., postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie...

I SA/Wr 14/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-07-13

w Urzędzie Celnym w Z. wniosek o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania karnego., W dniu 4 lipca 1994 r. dyrektor Urzędu Celnego w Z. wydał decyzję...
nie przyznawania się skarżącego w postępowaniu karnym do popełnienia zarzucanego mu czynu i wnoszenia w postępowaniu celnym o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia...
1   Następne >   +2   +5   7