Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 990/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-01-16

Instytucja procesowa zawieszenia postępowania nie oznacza, że organ administracji właściwy do rozpoznania sprawy może uchylić się od jej rozstrzygnięcia w oczekiwaniu...
w Sz. z dnia 14 kwietnia 2000 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie - uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...

SA/Sz 2751/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-01-08

podstawę do zawieszenia postępowania podatkowego, gdyż poczynione w postępowaniu karnym ustalenia, w szczególności w zakresie postępowania dowodowego, stanowić...
że w związku z wszczęciem przez Prokuraturę Rejonową w S. postępowania w sprawie wyłudzenia zwrotu podatku od towarów i usług zawieszenie postępowania z uwagi na konieczność...

SA/Sz 1279/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-07-16

, wydając wówczas postanowienie, w którym w razie uznania zarzutów za uzasadnione orzeka o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego lub o jego umorzeniu albo o zastosowaniu...
. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./. oddala skargę. Zgodnie z art. 26 par. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym...

SA/Sz 1755/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-03-22

. postanowieniem z dnia 5 lipca 1999 r. (...) na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 i art. 101 par. 1 Kpa zawiesił postępowanie w sprawie wtórnika dowodu rejestracyjnego samochodu...
postępowania spadkowego, a więc przedmiotowe postępowanie o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego należy zawiesić do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

SA/Sz 1626/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-07-08

o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wskazała, że decyzje administracyjne, określająca wobec niej zobowiązanie podatkowe zaskarżyła...
nie zostało umorzone ani zawieszone, a fakt umorzenia postępowania egzekucyjnego dotyczył postępowania prowadzonego na podstawie tytułu. Nie zachodzi zdaniem organu, błąd...

SA/Sz 1085/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-11-10

postępowania o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego Gmina jako właściciel gruntu pismem z dnia 9 marca 1998 r. zwróciła się do organu I instancji o zawieszenie...
Skoro gmina jest właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste to w postępowaniu o pozwolenie na budowę z wniosku użytkownika wieczystego, ma ona przymiot...

SA/Sz 481/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-07-18

. Niezgodność pomiędzy określonymi zdarzeniami gospodarczymi a dokumentami jest bowiem kategorią obiektywną, co oznacza brak podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie...
, i w tej sprawie toczy się postępowanie karne, postępowanie podatkowe należało zawiesić., Nakładanie na podatnika kolejnego obowiązku sprawdzania u sprzedawcy...

SA/Sz 1024/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-15

skorzystać z możliwości określonej w art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i zawiesić postępowanie. Zaskarżona decyzja, aczkolwiek z nieco innych przyczyn, w rezultacie odpowiada...
może je otrzymać inny podmiot. Oczywiste jest, że w postępowaniu administracyjnym o udzielenie innemu podmiotowi pozwolenia wodnoprawnego na pozyskiwanie trzciny dzierżawca...

SA/Sz 2251/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-16

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sz. zawiesił postępowanie w sprawie odwołania inwestorów od ww. decyzji z 28.02.2001 w sprawie nakazu doprowadzenia wykonanych robót...
Prawa budowlanego są ustalenia organu nadzoru budowlanego i wydane postanowienie w trybie art. 51 cyt. ustawy. Są to odrębne postępowania., Gdyby ustawodawca chciał...

SA/Sz 2258/02 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-04-03

i zagospodarowania terenu, to winien wystąpić do właściwego organu o stwierdzenie nieważności tej decyzji i w przypadku wszczęcia takiego postępowania zawiesić postępowanie...
i zakazuje tu realizacji zwartego budownictwa mieszkaniowego., W trakcie postępowania odwoławczego Małgorzata i Stanisław J. złożyli kolejne pisma: z dnia 23.01.2002 r...
1   Następne >   2