Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 749/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-01

, od którego zależy wydanie decyzji. Tym samym nie zachodzi możliwość zawieszenia postępowania w myśl art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
sprawy ze skargi Zbigniewa S. następcy prawnego Ireny S. na postanowienie Wojewody P. z dnia 22 kwietnia 1999 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania...

SAB/Rz 34/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-01-09

Stan zawieszenia postępowania administracyjnego nie jest stanem bezczynności organu w rozumieniu art. 17 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...
postępowanie administracyjne., Z uzasadnienia postanowienia wynika, że zawieszenie nastąpiło na czas trwania postępowania przed innym organem /Powiatowy Inspektor Nadzoru...

II SA/Rz 136/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-05-06

[...].02.2002 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania Oddala skargę Działając na podstawie art. 97 § 1 kpa Starosta Powiatowy [...] postanowieniem z dnia...
zaskarżone postanowienie w całości., W uzasadnieniu swojego postanowienia Wojewoda podniósł, iż zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa dotyczy sytuacji...

SA/Rz 491/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-05-14

- zdaniem spółki - skutkować zawieszeniem postępowania celnego do czasu rozpatrzenia wniosku przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Organy orzekające...
zachowuje aktualność i w tej kwestii, co oznacza, że brak jest podstaw do zawieszenia postępowania celnego z uwagi na wystąpienie spółki z wnioskiem o uzupełnienie treści...

SA/Rz 2729/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-02-16

działki nr 110 i 111/4., Z powodu tych okoliczności skarżący wnosili o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę przyłączy, ale organy...
zawieszenia postępowania administracyjnego lub sądowego stała się z tego powodu bezprzedmiotowa., Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy organy administracji zapewnią udział...

SA/Rz 1337/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-04-17

., Janusz C., Józefa Z. i Agnieszka M. wnosząc odwołanie w którym domagali się uchylenia decyzji lub zawieszenia postępowania administracyjnego do czasu prawomocnego...
wodociąg., Bezzasadnym - w świetle art. 97 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego jest wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania przez Sąd Rejonowy...

SA/Rz 1832/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-10-22

koniecznym jest odniesienie się do wniosku pełnomocnika strony skarżącej o zawieszenie postępowania. Otóż zgodnie z art. 59 ustawy o NSA i art. 98 par. 1 Kpa...
, na który jako podstawę prawną żądanego rozstrzygnięcia powołuje się skarżąca - zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego mogłoby nastąpić wówczas, gdyby strona przeciwna...

SA/Rz 461/95 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1995-06-07

postanowienia o odrzuceniu skargi, umorzeniu postępowania, odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi, do drugiej zaś - postanowienie o zawieszeniu postępowania bądź...
w sprawach nie uregulowanych w dziale VI stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zawarte w art. 211 Kpa odesłanie daje sposobność do rozważenia...

SAB/Rz 40/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-12-08

, że osobie która była stroną w postępowaniu orzekającym przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
1. Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera przepisów regulujących postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt administracyjnych, nie odsyła...

SA/Rz 1680/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-05-08

. Również nie może być uwzględniony zarzut idący w kierunku zawieszenia postępowania w badanej sprawie, albowiem w aktach sprawy znajduje się postanowienie Prezydenta Miasta K...
ten nie został rozpatrzony, a w jego ocenie do czasu rozpoznania tego wniosku postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę winno być zawieszone. Ponadto zdaniem...
1   Następne >   3