Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 369/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-08

W postępowaniu egzekucyjnym nie stosuje się przepisów ogólnej procedury administracyjnej o zawieszeniu postępowania, w tym art. 97 Kpa, określającego przesłanki takiego...
zawieszenia. uchyla zaskarżone postanowienie organu obu instancji w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7 kwietnia 1997...

I SA/Lu 249/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-19

do zawieszenia postępowania w innej sprawie, ponieważ nie jest to rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 210 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. z dnia 7 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania celnego - uchyla zaskarżone postanowienie...

I SA/Lu 228/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-08

W zakresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny związany jest treścią art. 56 par. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym...
w administracji Dz.U. 1991 nr 16 poz. 161 ze zm./, zawierającą enumeratywnie wymienione przesłanki zawieszenia postępowania. Argumentacja skarżącego przedsiębiorstwa...

I SA/Lu 1199/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-11-28

' nie uzasadnia zastosowania art. 166 Kpa., 2. Możliwość zawieszenia postępowania administracyjnego w oparciu o art. 166 Kpa nie oznacza dowolności. Ocena organu podatkowego...
co do konieczności zawieszenia tego postępowania powinna być oparta na przesłankach wynikających z art. 166 Kpa z uwzględnieniem ogólnych zasad postępowania administracyjnego...

I SA/Lu 273/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-11-13

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Małgorzaty G. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B.-P. z dnia 17 kwietnia 2003 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania - uchyla...
rozpatrzenie 'zawieszenia z urzędu' postępowania odwoławczego i uchylenie wyżej powołanego postanowienia jako wydanego z naruszeniem art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji...

SA/Lu 235/92 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 1992-06-02

Zaskarżone do sądu administracyjnego postanowienie o zawieszeniu postępowania odwoławczego należy traktować jako wydane przez organ I instancji, dlatego nie może być ono...
1991 r. nr GP. GW. 7228-5/34/91 w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie z odwołania Grażyny G. od decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w P. z dnia 19...

II SA/Lu 994/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-06-30

z lokalu, jeżeli w dacie złożenia wniosku o wymeldowanie lokal został już opróżniony i wydany wierzycielowi. skargę oddala w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
skarżący już kilkakrotnie występował do sądu powszechnego o zawieszenie postępowania egzekucyjnego., W przedmiotowej sprawie Beata S. złożyła wniosek o wymeldowanie...

II SA/Lu 581/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-07-04

się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym, nie jest przeznaczony pod zabudowę., Żądanie zawieszenia postępowania nie mogło być uwzględnione. Przewidywane...
rozstrzygnięcia. Natomiast art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego z 1974 r. został właściwie zastosowany., Organ administracji zasadnie odmówił zawieszenia postępowania na podstawie...

I SA/Lu 822/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-11-29

się do instytucji zawieszenia postępowania administracyjnego /art. 97 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego/., Prezes Głównego Urzędu Ceł rozpoznając...
była pretekstem do zawieszenia postępowania odwoławczego dokonanego postanowieniem Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 9 sierpnia 1996 r. (...). Postanowienie to zostało...

I SA/Lu 660/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-02-19

odwoławczy nie ustosunkował się do toczącego się postępowania przed Ministrem Finansów w sprawie zawieszenia postępowania oraz co do interpretacji zagadnienia wstępnego...
tej decyzji wpłynął do Izby Skarbowej w L. w dniu 5 lutego 2001 r., Po podjęciu zawieszonego postępowania, Izba Skarbowa w L. decyzją z dnia 23 lutego 2001 r. utrzymała w mocy...
1   Następne >   +2   4