Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 78/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-02

do zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Tadeusza F. na postanowienie...
Wojewody K. z dnia 8 grudnia 1997 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...

II SA/Kr 37/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-10-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N.-S. z dnia 13 listopada 1997 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zarejestrowania naczepy ciężarowej - uchyla...
I instancji., W ponownym postępowaniu Zarząd (...) Miejskiej Strefy Usług Publicznych wydał w dniu 29 września 1997 r. postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie...

II SA/Kr 856/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-25

Kazimierza W. na postanowienie Wojewody Ś. z dnia 21 kwietnia 1999 r., (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania - uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
skargi objętej punktem pierwszym skarżący podał, że postanowienie z dnia 21.04.1999 r. o zawieszeniu postępowania wznowieniowego dotyczącego decyzji z dnia 24.12.1996 r...

II SAB/Kr 123/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-08-13

Wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przerywa bezczynność organu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Krzysztofa P...
Budowlanego w W. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie lub oddalenie podnosząc, że w dniu 6.03.2001 r., wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania...

II SA/Kr 1270/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-15

Postępowanie administracyjne podlega obowiązkowemu zawieszeniu, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia...
A.D. Równocześnie wezwano odrębnym pismem U.W. do wystąpienia do sądu powszechnego ze stosownym wnioskiem. Postanowienie o zawieszeniu postępowania U.W. zaskarżyła...

II SA/Kr 2386/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-12-03

. dydaktyki UJ z dnia 26 lipca 2001 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów - skargę oddala. Prorektor ds. dydaktyki UJ...
z dnia 25 maja 2001 r. (...) w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów magisterskich w Instytucie Socjologii Wydziału...

II SA/Kr 2814/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-06-24

pochodzące z działki 38, zostały sprzedane. W tej sytuacji odwołujący jest zdania, że postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę powinno ulec zawieszeniu do czasu...
nie jest traktowana jak otwór okienny, lecz jako pełna ściana. Fakt toczącego się postępowania o ustanowienia drogi koniecznej nie jest podstawą do zawieszenia postępowania...

II SA/Kr 66/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-06-30

skierowana z aktem oskarżenia do sądu, a więc dopóki znajduje się jeszcze w gestii prokuratora, dopóty zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa...
, a więc dopóki znajduje się jeszcze w gestii prokuratora, dopóty zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa nie może nastąpić., W tym zakresie więc skład...

II SA/Kr 1716/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-12-11

., Zawieszenie postępowania administracyjnego, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd...
jej zasadności., Stosownie do przepisu art. 100 par. 2 Kpa jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 par. 1 pkt 4 mogłoby spowodować...

II SA/Kr 1659/98 - Postanowienie NSA oz. w Krakowie z 2002-04-24

wniosek o podjęcie postępowania. Przyczyną zawieszenia postępowania był fakt, że będąca stroną postępowania Pelagia C. zmarła., W piśmie z dnia 3 marca 2002 r. skarżący...
dyspozycję NSA w Krakowie'. Podstawa zawieszenia postępowania wyrażona została w postanowieniu z dnia 31 stycznia 2002 r. Z przepisów prawa wynika, że postępowanie...
1   Następne >   +2   4