Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 2358/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-04

. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę - oddala skargę. Postanowieniem z dnia 8 października 1998 r. (...), wydanym...
z upoważnienia Burmistrza M., odmówiono wnioskowi Pawła Sz. i Piotra Sz. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia Agacie i Witoldowi K. na budowę budynku...

I SA/Ka 2383/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-02-27

., I SA/Ka 2439/97 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Spółki Akcyjnej na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu wyroku...
tego postępowania. Przepisy przewidują możliwość zawieszenia postępowania, jeżeli rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

II SA/Ka 112/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-05

. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę - oddala skargę. Postanowieniem z dnia 20.10.1999 r. Starosta Powiatu M. w M. zawiesił postępowanie w sprawie...
przez organ I instancji celem wyjaśnienia stanu faktycznego. Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje jedynie w przypadkach uregulowanych w art. 97 Kpa. Powołany...

II SA/Ka 269/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-01

o stwierdzenie wygaśnięcia tych służebności ma znaczenie dla dalszego przebiegu procedury legalizacyjnej, to w okolicznościach sprawy należy uznać, że zawieszenie postępowania...
K. z dnia 28 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu użytkowania - oddala skarg. Postanowieniem z dnia 30...

II SA/Ka 1795/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-05-28

w K. z dnia 27 lipca 2000 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy budynku - uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
stanowiących podstawę rozbudowy. Zawieszenie postępowania przez władze budowlane bierze pod uwagę wyłącznie interes osób rozbudowujących. Był to, zdaniem skarżących...

SA/Ka 697/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1987-11-20

udziału w budynku przy ulicy K. w którym zamieszkuje odziedziczyła budynek przy ulicy G. Nie ma żadnych podstaw prawnych do zawieszenia postępowania podatkowego do czasu...

SA/Ka 1411/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-08-21

za styczeń 1995 r., wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania, co było jego pierwszą i jedyną czynnością., Uczynił tak zresztą na wyraźne polecenie Izby Skarbowej...
Nie jest wszczęciem postępowania w rozumieniu rozdziału 1 działu II Kodeksu postępowania administracyjnego czynność sprawdzenia deklaracji podatkowej lub zeznania...

II SA/Ka 867/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-13

jest brak zgody dysponenta terenu na posadowienie na jego gruncie spornego obiektu. Skarżąca wskazała też na brak podstaw do zawieszenia postępowania administracyjnego...
co do konieczności zawieszenia postępowania w oparciu o art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego na tle naruszenia posiadania czy też ochrony własności...

I SA/Ka 1781-1791/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-07-13

o uchylenie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł oraz poprzedzających je decyzji organu I instancji i zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania w sprawie przeciwko...
., Ponieważ od wyników tego postępowania zależeć będzie ewentualna odpowiedzialność skarżącego lub jej brak to, zdaniem wnoszącego skargę, zasadny był wniosek o zawieszenie...

II SA/Ka 1013/01 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2003-06-02

. Z cytowanym przepisem koreluje art. 97 par. 1 pkt 1 Kpa, mający również zastosowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym, a stanowiący, iż zawieszenie postępowania...
par. 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe., Z przytoczonych powodów niniejsze postępowanie nie podlegałoby więc zawieszeniu z powodu śmierci...
1   Następne >   +2   6