Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Gd 29/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-29

. W obecnym stanie prawnym z dwu możliwych skarg - na bezczynność organu i na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania - pierwszeństwo trzeba dać tej drugiej, a tym samym...
, iż decydujące o rozstrzygnięciu sądowym zdarzenie prawne w postaci postanowienia o zawieszeniu postępowania miało miejsce po wniesieniu skargi i stan zawieszenia trwa...

I SA/Gd 1374/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-31

Podstawą zawieszenia postępowania w sprawie udzielania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych może być tylko art. 204 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
w G. na postanowienie Izby Skarbowej w G. z dnia 19 lipca 2001 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pomocy w zapłacie zobowiązań podatkowych - uchyla...

II SA/Gd 730/03 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2003-09-23

. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego na skutek wniosku skarżących z dnia 18 czerwca 2003 r., postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego...
. odmawiające zawieszenia postępowania egzekucyjnego wdrożonego tytułem wykonawczym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta G. z dnia 21 lutego 2001 r...

SAB/Gd 9/89 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-01-19

sprawy, zwłaszcza do kontroli zasadności zawieszenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Mariusza K. na bezczynność Kierownika Wydziału...
ponowne zawieszenie postępowania - do czasu złożenia uzgodnionego przez strony projektu planu realizacyjnego oraz sądownie ustalonych granic użytkowania posesji i budynku...

SA/Gd 828/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-10-03

1991 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
, stanowiło to dostateczną podstawę do zawieszenia postępowania w myśl art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, albowiem w postępowaniu sądowym nastąpi rozstrzygnięcie zagadnienia...

II SA/Gd 524/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-03-13

uzasadniającego zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Związek ten jest, ale polega on na tym, że wydanie decyzji w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa...
. na postanowienie Wojewody P. z dnia 25 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - uchyla...

I SA/Gd 709/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-19

o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez NSA skargi wniesionej przez nią na decyzję Prezesa GUC utrzymującą w mocy Wiążącą Informację Taryfową /WIT/ z 7...
taryfowej monitorów plazmowych, ma decydujące znaczenie dla toczącego się przed UC w G. postępowania., Dyrektor UC w G. w drodze postanowienia odmówił zawieszenia...

II SA/Gd 461/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-05-09

samowoli budowlanej i nie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Zatem brak jest podstaw do zawieszenia postępowania...
zawieszenia postępowania ze względu na sprawę zawisłą przed Sądem powszechnym w przedmiocie zgody współwłaścicieli nieruchomości na rozbudowę werandy. Wydanie decyzji...

II SA/Gd 1512/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-31

. i Józef B., którzy twierdzili, iż istnieją podstawy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego po pierwsze dlatego, że organ egzekucyjny był informowany o zamierzonej...
być zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Wobec tego skarżący wnosi, aby po uchyleniu zaskarżonego postanowienia (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał postanowienie...

I SA/Gd 117/01 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2002-09-27

Nie jest możliwe, w wypadku wykreślenia spółki z o.o. po likwidacji, ustalenie ogólnego następcy prawnego co, zdaniem sądu, czyni bezzasadnym zawieszenie postępowania...
, w wypadku wykreślenia spółki z o.o. po likwidacji, ustalenie ogólnego następcy prawnego co, zdaniem sądu, czyni bezzasadnym zawieszenie postępowania na mocy art. 97 Kpa w zw...
1   Następne >   +2   +5   7