Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 2154/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-29

., W dniu 28 marca 2003 r. do Urzędu Skarbowego w G. wpłynął wniosek strony o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia dodatkowej kwoty podatku od towarów i usług...
do zawieszenia postępowania., Po rozpatrzeniu powyższego wniosku w dniu 3 kwietnia 2003 r., Urząd Skarbowy w G. wydał postanowienie odmawiające zawieszenia wszczętego...

SA/Bd 502/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-20

sierpnia 2001 roku zawiesił postępowanie administracyjne i przekazał sprawę zgodnie z właściwością do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W dniu 28 marca...
2002 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w C. postanowieniem (...) podjął z urzędu zawieszone postępowanie. Postanowienie to było konsekwencją zwrócenia sprawy...

SA/Bd 2048/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-25

przesłanka do zawieszenia postępowania przed organem prowadzącym sprawę z wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/. Naczelny...
wznowieniowego zakończonego postanowieniem wydanym przez organ współdziałający, istniała przesłanka do zawieszenia postępowania przed organem prowadzącym sprawę z wniosku...

SAB/Bd 20/03 - Postanowienie NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

, gdyby z tego powodu ostatecznie zawieszono postępowania, co w sprawie, jak stwierdzono, nie miało miejsca, gdyż postanowienia o zawieszeniu były przez organ odwoławczy uchylane...
, gdyby z powodu prac nad zmianą planu zawieszono ostatecznie postępowanie., Z powyższego wynika, że decyzja Starosty I. z dnia 2 czerwca 2003 r. została wydana po upływie...

SA/Bd 1138/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-18

. Powstanie spółki akcyjnej 'A.' nie wiązało się z zaprzestaniem ani z zawieszeniem dotychczasowej działalności Marka K. Nowo powstała spółka akcyjna nie stała się sukcesorem...
bowiem nie naruszył w zaskarżonej decyzji przepisów prawa materialnego ani przepisów postępowania., Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie pomiędzy podatnikiem a organem...