Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1061/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-19

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Józefa G. na postanowienie Wojewody P. z dnia 18 lipca 2000 r. (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego - uchyla...
przy ul. S. 5 - o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w B., Wydział I Cywilny sprawy z powództwa wyżej wymienionego przeciwko wspólnocie...

SA/Bk 303/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-07

(...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia 28 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego - uchyla zaskarżone...
prawna zawieszenia postępowania przez organ nadzoru budowlanego, zawarty w art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa uwarunkowuje zawieszenie postępowanie administracyjnego od wykazania...

SA/Bk 1282/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-10-01

uniknięcia wynikających z przepisów prawa skutków stwierdzenia przez organ kontrolny określonych nieprawidłowości., 2. Nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania...
. Nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania wniesiony w dniu 20 listopada 1995 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w przedmiocie...

SA/Bk 445/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-05

września 2000 r. skarżąca wnosiła o zawieszenie postępowania. Jako uzasadnienie wniosku podała, iż postępowanie podatkowe toczące się za lata 1997-1998 w zakresie...
o zawieszenie postępowania sądowego, pełnomocnik Izby Skarbowej wnosi o jego oddalenie twierdząc, iż ewentualne postępowanie karne, co do fałszowania podpisów podatniczki...

SA/Bk 35/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-03

zawieszenie postępowania, ale nie więcej jak 12 miesięcy. Nawet przy doliczeniu 12 miesięcy, nastąpiło przekroczenie 3-letniego terminu do wydania decyzji., W odpowiedzi...
, należało zawiesić postępowanie, organ podatkowy winien był wezwać stronę do wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Dolicza się do terminu przedawnienia...

SA/Bk 537/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-09-27

na skutek niniejszego wyroku organ odwoławczy rozważy kwestię zawieszenia postępowania do czasu wydania ostatecznej decyzji w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...
zawiesić toczące się przed nim postępowanie w przedmiocie odstąpienia od warunków tegoż pozwolenia na budowę do czasu wydania decyzji w trybie art. 37 ust. 2 cyt. ustawy...

SA/Bk 1202/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-02-19

. deklaracji VAT-7;, - przeprowadzenie dowodu z akt sprawy dotyczącej podatku VAT za luty 1996 r.,, - uchylenie zaskarżonych decyzji,, - zawieszenie postępowania do czasu...
podatnika z rejestru. To oświadczenie woli podatnika nie wymaga wszczęcia postępowania i nie jest wymagana decyzja w zakresie wykreślenia podatnika z rejestru podatników...

SA/Bk 1409/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-24

od towarów i usług. Wobec podniesionych zarzutów podatnik wnosił o uchylenie zaskarżonej decyzji albo o zawieszenie postępowania do czasu ukończenia postępowania karnego...
kontraktów handlowych. Narażenie zbywcy towaru na straty w wyniku nierzetelnego postępowania nabywcy towaru, może powodować powstanie odpowiednich roszczeń...

SA/Bk 1042/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-19

postępowania w sprawie a w odwołaniu podnieśli, że inwestycja objęta decyzją została już zrealizowana. Organ odwoławczy wówczas postanowieniem z dnia 2 marca 2000 r. zawiesił...
postępowanie odwoławcze w sprawie niniejszej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez organy nadzoru budowlanego kwestii przystąpienia do wykonania objętych pozwoleniem...

SA/Bk 977/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-02

co do oceny, czy zawarta z Mikołajem P. umowa o pracę wywoływała określone w niej skutki prawne, to winne były zawiesić postępowanie administracyjne w celu rozstrzygnięcia...
z przypadającymi odsetkami za zwłokę. W uzasadnieniu podano, że przeprowadzona kontrola skarbowa i postępowanie podatkowe wykazały, że Spółka bezzasadnie zaliczyła w 1995 r...
1   Następne >   2