Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 312/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-17

., W uzasadnieniu wyjaśniono, że na rozprawie administracyjnej w dniu 13 stycznia 1997 r. Mirosław P., reprezentujący Antoniego P., wniósł ponownie o zawieszenie postępowania...
nieruchomości. W odpowiedzi na ten wniosek powołano się na art. 97 Kpa i wyjaśniono, że brak jest podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa...

I SA/Łd 326/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-29

Złożenie zarzutów w związku z rozłożeniem zaległości podatkowej na raty powinno skutkować zawieszeniem postępowania egzekucyjnego - art. 56 ustawy egzekucyjnej...
, a nie jego umorzeniem. Należy tu podnieść, że zawieszenie postępowania nie świadczy o tym, iż jego wcześniejsze wszczęcie było nieuzasadnione. Nie ma zatem podstaw do obciążania...

I SA/Łd 800/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-09-16

faktycznych niezbędnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, nie uzasadnia zawieszenia postępowania podatkowego na podstawie art. 201 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29...
W. postępowanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Jako przesłankę zawieszenia wskazano konieczność uzyskania informacji od odpowiednich...

II SA/Łd 201/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-04-10

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia 24 grudnia 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania - oddala skargę. Postanowieniem z dnia 24 grudnia 1999 r...
. w przedmiocie odmowy zawieszenia toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie budynku produkcyjno-magazynowego, znajdującego się na terenie ww. Spółdzielni, orzekł...

II SA/Łd 2331/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-10-02

sprawy ze skargi Józefa Sz. na postanowienie Wojewody K. z dnia 2 października 1998 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego - uchyla zaskarżone...
do zawieszenia postępowania, gdyż koszty postępowania związanego z ustaleniem odszkodowania ponosi zobowiązany do naprawienia szkody., Wojewoda K. po rozpatrzeniu zażalenia...

SA/Ł 2562/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-01-20

wniosku określonego w postanowieniu o zawieszeniu postępowania. Jan R. - w imieniu wszystkich współwłaścicieli - nie wniósł uwag do wyceny., W decyzji Wojewody...
za zupełnie zbędne należy uznać zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania do czasu wydania decyzji w przedmiocie komunalizacji wywłaszczonej nieruchomości. Organ...

I SA/Łd 598/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-08-26

o zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie może być utożsamiony z odstąpieniem od ściągnięcia wierzytelności w drodze egzekucji w ogóle i uznania, że nie zachodzą przesłanki...
dotyczących majątku dłużnika postępowanie zostanie umorzone; postanowienie komornika o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, w związku ze złożonym przez wierzyciela w dniu 14...

II SA/Łd 361/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-04-16

na budowę, ewentualnie zawieszenia postępowania w tym przedmiocie. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Bogumiły K. na decyzję Wojewody Ł...
. Gdyby skarżąca wystąpiła o rozgraniczenie nieruchomości organ zobowiązany był ewentualnie do zawieszenia postępowania do czasu zakończenia sprawy o rozgraniczenie. Samo...

II SA/Łd 1479/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-06-16

i wniosło o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Uzasadniając je wniosło też o umorzenie /zawieszenie/ postępowania egzekucyjnego, ze względu na realizację obowiązku...
., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. postanowieniem z dnia 23 maja 2000 r. odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Podniósł, że 'decyzja (...) z dnia...

II SA/Łd 649/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-01-09

. zawarł wniosek o zawieszenie postępowania przed Sądem. Skarżący podniósł, iż w dniu 26 kwietnia 2000 r. złożył wniosek do Komendanta Głównego Policji o uchylenie...
byłoby przedwczesne., Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 18 lipca 2000 r. zawiesił postępowanie przed Sądem - na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa...
1   Następne >   +2   6