Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FPS 4/08 - Uchwała NSA z 2008-11-24

do zawieszenia przez wojewódzki sąd administracyjny z urzędu postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w innej sprawie tego samego rodzaju, w której zapadło...
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) może stanowić podstawę do zawieszenia przez sąd z urzędu postępowania...

II GPS 1/17 - Uchwała NSA z 2017-06-05

do prowadzenia postępowania nadzwyczajnego, obowiązkiem organu jest wszczęcie postępowania, a następnie jego zawieszenie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania...
. Skoro tak, to do czasu zawieszenia postępowania sądowego może się toczyć zarówno postępowanie administracyjne, jak i postępowanie sądowe dotyczące tej samej decyzji (v. R...

I OPS 3/18 - Uchwała NSA z 2019-07-01

jazdy, należy do sądu karnego lub podmiotu, który ujawnił popełnienie tego czynu., W ocenie Rzecznika zawieszenie postępowania przed starostą ze względu na toczące...
rozpoznawania spraw przed samorządowym kolegium odwoławczym i wojewódzkim sądem administracyjnym. Przy przyjęciu poglądu o braku obowiązku zawieszenia postępowania...

I OPS 3/14 - Uchwała NSA z 2015-04-13

z naruszeniem art. 136 ust. 1 i 2 ustawy, postępowanie administracyjne podlega zawieszeniu na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., do czasu rozstrzygnięcia w postępowaniu...
umowy zbycia nieruchomości przez Skarb Państwa (jednostkę samorządu terytorialnego) na rzecz osoby trzeciej, co uzasadniałoby zawieszenie postępowania administracyjnego...

I FPS 7/16 - Uchwała NSA z 2017-03-06

zawieszenia postępowania kontrolnego po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Finansowej zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład...
r. nr ... przedmiocie zawieszenia postępowania kontrolnego. Postanowieniem tym organ drugiej instancji, po rozpatrzeniu zażalenia Spółki, utrzymał w mocy postanowienie...

II OPS 1/21 - Uchwała NSA z 2022-03-07

Budowlanego (dalej '[...]WINB') z [...] maja 2019 r. o zawieszeniu z urzędu, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...
zawieszenia postępowania w sprawie samowolnych robót budowlanych. Skarżąca wniosła w dniu 1 kwietnia 2020 r. skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez GINB, żądając...

I OPS 1/13 - Uchwała NSA z 2013-06-11

w przedmiocie zawieszenia postępowania 'zamyka' drogę do wydania decyzji merytorycznej i w związku z tym podlega kontroli sądu jako decyzja wydana w sprawie z zakresu...
(Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w przedmiocie nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, nie przysługuje...

I FPS 4/06 - Uchwała NSA z 2007-06-25

Skarbowego Łódź-Górna, Spółka wniosła zarzuty na prowadzone wobec niej postępowanie egzekucyjne, domagając się wstrzymania postępowania egzekucyjnego i zawieszenia...
z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego (art. 58 § 3 ustawy), w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 59 § 5 ustawy). Jednakże są sytuacje, gdy ustawodawca przyznał...

I FPS 3/18 - Uchwała NSA z 2019-03-18

w tym postępowaniu i jego następnych etapach (przed organami administracji i sądami administracyjnymi). O zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego powiadamiał...
organy dokonały doręczenia pisma informującego w trybie art. 70c O.p. o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w związku z prowadzeniem postępowania przygotowawczego...

I FPS 1/17 - Uchwała NSA z 2017-10-16

P.p.s.a., wniósł o zawieszenie postępowania przed NSA w sprawie ze skargi o wznowienie postępowania. W dniu 10 lutego 2017 r. na rozprawie przed NSA pełnomocnik organu...
art. 272 § 3 P.p.s.a. Zdaniem Sądu, wynika to z faktu, że przedstawienie pytania prejudycjalnego do TS wymaga obowiązkowego zawieszenia z urzędu postępowania...
1   Następne >   +2   6