Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 4/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-22

. W skardze wskazała w szczególności, że art. 101 par. 1 Kpa dopuszcza możliwość zaskarżania zażaleniem postanowienia wydanego w sprawie zawieszenia postępowania...
, a więc możliwe jest zaskarżenie w drodze zażalenia wszystkich postanowień wiążących się ze sprawą zawieszenia postępowania. Dla uzasadnienia swego stanowiska wskazała argumenty...

III AZP 5/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-05-28

lokalowe - Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 ze zm./ zobowiązanemu do opróżnienia zajmowanego dotychczas lokalu., 4. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
art. 56 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?, 4. Czy dopuszczalna jest skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie o zawieszeniu...

III AZP 7/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-01-23

, które ma charakter prejudycjalny, a więc niekoniecznie ujawnienie zagadnienia wstępnego wymaga od razu rozważenia możliwości zawieszenia postępowania dopuszczonego w art. 177...
par. 1 Kpc. Wynika to z tego, że trzy przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, ustanowione w art. 177 par. 1 Kpc, odnoszą się tylko do takich zagadnień wstępnych...

III AZP 14/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz. 98/, wątpliwości takie uprawniają jedynie do zawieszenia postępowania w sądzie administracyjnym i zwrócenia się ze stosownym...
/Dz.U. nr 22 poz. 98/ uzasadniało to zawieszenie postępowania w tej sprawie do czasu rozpoznania pytania prawnego co do zgodności przepisów powołanego zarządzenia...

III ZP 49/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-03-31

zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa., Z tych względów Sąd Najwyższy, orzekając w składzie powiększonym na podstawie art. 393[14] par. 1 Kpc...
o podwyższeniu kapitału akcyjnego, która nie została jeszcze zarejestrowana /art. 431 Kh/, organ celny jest obowiązany zawiesić postępowanie na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4...

OPS 17/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-15

Sądu Apelacyjnego w P. wniósł o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania lub zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy o stwierdzenie...
prawa przez Miasto P. własności nieruchomości, nie daje podstaw do zawieszenia postępowania odwoławczego. Kwestionowanie tej decyzji nie stanowi bowiem zagadnienia...

III AZP 23/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-02-13

zawieszenia postępowania., W postanowieniu z dnia 12 stycznia 1994 r. V SA 2516/93 /ONSA 1995 Nr 1 poz. 34/ NSA uznał, że w razie złożenia przez stronę wniosku do naczelnego...
, lecz wobec pierwszeństwa postępowania administracyjnego postępowanie sądowe powinno ulec zawieszeniu na podstawie art. 177 pkt 3 Kpc w związku z art. 211 Kpa., Do problemu...

III ZP 14/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-01-27

z tym rozważa się w orzecznictwie i piśmiennictwie ewentualność: /a/ zawieszenia postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonej do czasu rozwiązania użytkowania wieczystego, /b...
/, w którym stwierdził, że: 'Zawieszenie postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej do czasu wygaszenia prawa zarządu przysługującego państwowej jednostce organizacyjnej...

III AZP 18/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-10-15

. 1 albo art. 207 par. 5 Kpa/ dopiero po zakończeniu postępowania określonego w art. 199 par. 3 Kpa. Celowi temu mogłaby służyć instytucja zawieszenia postępowania...
jako niedopuszczalną odrzucić, czy też sąd może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji...

OPS 5/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-05-20

r., a dotycząca konieczności zawieszenia postępowania o zwrot nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do decyzji...
wyraził stanowisko, że postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz następców prawnych byłej właścicielki powinno być zawieszone na podstawie art. 97 par. 1...
1   Następne >   +2   4