Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym /Dz.U. 1989 nr 17 poz. 99 ze zm./, nie stanowi przesłanki dla zawieszenia postępowania na podstawie art. 45 ust. 1...
. na postanowienie Prezydenta Miasta T. z dnia 29 grudnia 1995 r. nr ANB-II-7333/1915/95 o zawieszeniu postępowania w przedmiocie zabudowy i zagospodarowania terenu...

FPK 1/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-19

powoduje z mocy prawa zawieszenie postępowania w sprawie, w związku z którą zostało wniesione/ wynika, że instytucja pytań prawnych samorządowych kolegiów odwoławczych...
którego toczące się w sprawie postępowanie administracyjne, w związku z wniesieniem pytania, ulega zawieszeniu z mocy prawa. Nasuwa się więc wniosek, że wspomniany art. 22 ust. 3...

OPK 15/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-07-15

prima facie wyłoniła się na tle rozpoznawania oznaczonej sprawy w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Trafność wydania przez Kolegium postanowienia o zawieszeniu...
postępowania odwoławczego była wątpliwa, skoro zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o str.k.o. wniesienie pytania powoduje z mocy prawa zawieszenie postępowania w sprawie...

VI SA 16/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-11-27

Administracyjnego z pytaniem prawnym, od odpowiedzi na które zależy rozstrzygnięcie rozpoznawanej sprawy. Wniesienie pytania powoduje z mocy prawa zawieszenie postępowania w sprawie...
zawieszenia z mocy prawa toczącego się przed kolegium postępowania w sprawie. Pytania prawne kolegiów odwoławczych powinny mieć charakter konkretny, a nie abstrakcyjny, co oznacza...

OPK 13/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-02-15

a od odpowiedzi na to pytanie zależy rozstrzygnięcie rozpoznawanej sprawy co do jej istoty. Wniesienie pytania powoduje zawieszenie postępowania w sprawie z mocy prawa /zob. art. 22...
Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia 1 kwietnia 1998 r. W aktach sprawy znajduje się natomiast postanowienie Kolegium z dnia 3 sierpnia 1998 r. o zawieszeniu postępowania...

VI SA 2/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-10-16

pytania prawnego powoduje z mocy prawa zawieszenie postępowania w sprawie, w związku z którą zostało ono wniesione. Zawieszenie postępowania jest czynnością procesową, a zatem...
mowa w art. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. nr 4 poz. 8 ze zm...

III AZP 13/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-23

możliwość wydania takiej decyzji, po której byłoby celowe zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o zwrot nieruchomości do czasu prawomocnego...
J. Antosiewicz w sprawie ze skargi Gizeli i Franciszka Cz. na decyzję Wojewody K. z dnia 2 grudnia 1992 r., (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku...

VI SA 4/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-09-25

pytania, a w konsekwencji o zawieszeniu postępowania, nie decydowały składy orzekające, lecz pełny skład. Stwarza to bowiem większe możliwości zachowania nie tylko wymaganego...
trybu postępowania, ale przede wszystkim oceny wystąpienia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości. Jeśli zaś taka jest ratio legis omawianej regulacji...

OPK 26/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-03-11

dla ustalenia stanu faktycznego sprawy, nie są jeszcze ostateczne. Z uwagi na zarzuty zawarte w odwołaniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. zawiesiło postępowanie...
na zajęcie pasa drogowego w okresie za który wymierzono karę. Po oddaleniu przez NSA skargi Agencji w tej sprawie Kolegium podjęło zawieszone postępowanie., W toku...

OPK 12/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-23

postanowieniem z dnia 13 maja 1998 r. IV SA 731/97 zawiesił postępowanie z ich skargi na decyzję Wojewody W. z dnia 28 marca 1997 r. w przedmiocie odszkodowania do czasu zakończenia...
/, 'jak i nie może zawiesić (...) postępowania administracyjnego do chwili rozpoznania skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny, pomimo że sprawy te pozostają ze sobą...
1   Następne >   3