Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 452/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-13

Odwoławczego w Słupsku z dnia [...] maja 2012 roku, nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie...
. z dnia [...] maja 2012 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z dnia [...] marca...

II GSK 3091/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-04

T. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia...
w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2014 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., I, W uzasadnieniu postanowienia Sąd...

I GZ 473/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

913/13 w zakresie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron w sprawie ze skargi C. S.A. z siedzibą w miejscowości [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia...
prawa unijnego będących podstawą decyzji w rozpoznawanej sprawie. Zdaniem Sądu, zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron jest w niniejszej sprawie dopuszczalne...

I GZ 472/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

864/13 w zakresie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron w sprawie ze skargi C. S.A. z siedzibą w miejscowości [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia...
spółka zawarła w skardze wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 126 p.p.s.a., ewentualnie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

I GZ 474/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

865/13 w zakresie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron w sprawie ze skargi C. S.A. z siedzibą w miejscowości [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia...
spółka zawarła w skardze wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 126 p.p.s.a., ewentualnie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

I OSK 1899/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

[...] lutego 2013 r., znak [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem...
., w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu Sąd podniósł, że Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach, działając z upoważnienia...

II OSK 3042/13 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
., Postanowieniem z dnia [...] lipca 2012 r., po rozpoznaniu wniosku T. K. o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego...

I OSK 1909/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

[...] lutego 2013 r., znak [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie rejestracji samochodu postanawia: 1. sprostować z urzędu postanowienie...
[...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie rejestracji samochodu., W uzasadnieniu Sąd podniósł, że Prezydent Miasta Suwałki, decyzją z dnia...

II GZ 278/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

SA/Wa 399/08 w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 czerwca 2008 r. odmawiające zawieszenia postępowania...
Administracyjnego w W. z dnia 13 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 399/08 odmawiające zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. i A. W.- wspólników...

II SA/Kr 942/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-24

kwietnia 2017 r. nr [...] działając na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 w związku z art. 123 K.p.a. po rozpatrzeniu wniosku [...] Sp.z.o.o. odmówił zawieszenia postępowania...
odmówił zawieszenia postępowania zważywszy, że jest prowadzone postępowanie w sprawie wygaszenia w/w decyzji i jako mające dalej idące skutki prawne powinno wyprzedzać...
1   Następne >   +2   +5   +10   100