Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło opłata od środków spożywczych X

III FSK 934/22 - Wyrok NSA z 2022-11-22

. z siedzibą w P. kwotę 1154 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Zaskarżonym wyrokiem z 20 kwietnia 2022 r., sygn...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm., dalej: p.p.s.a.) naruszenie przepisów postępowania w sposób mający wpływ na wynik sprawy...