Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I GZ 473/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

913/13 w zakresie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron w sprawie ze skargi C. S.A. z siedzibą w miejscowości [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia...
prawa unijnego będących podstawą decyzji w rozpoznawanej sprawie. Zdaniem Sądu, zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron jest w niniejszej sprawie dopuszczalne...

II OSK 2147/13 - Wyrok NSA z 2015-04-09

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. oddala skargę kasacyjną Mazowieckiego...
. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia., Sąd w uzasadnieniu wyroku przedstawił następujący stan sprawy., Powiatowy Inspektor...

I GZ 472/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

864/13 w zakresie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron w sprawie ze skargi C. S.A. z siedzibą w miejscowości [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia...
spółka zawarła w skardze wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 126 p.p.s.a., ewentualnie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

I GZ 474/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

865/13 w zakresie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron w sprawie ze skargi C. S.A. z siedzibą w miejscowości [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia...
spółka zawarła w skardze wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 126 p.p.s.a., ewentualnie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

VI SA/Wa 854/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

[...] grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu...
w [...], Pismem z dnia [...] listopada 2016 r. strona skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2016 r...

I SA/Gl 361/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-18

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) umarza postępowanie zażaleniowe, 3) zasądza od Samorządowego...
określenia opłaty za gospodarowanie odpadami. W dniu 7 grudnia 2018 r. strona złożyła wniosek o zawieszenie postępowania wskazując, że istnieje potrzeba rozstrzygnięcia...

VI SA/Wa 855/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

[...] grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu...
w [...]., Pismem z dnia [...] listopada 2016 r. strona skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z dnia [...]grudnia 2016...

II SA/Kr 386/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-28

. w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji Postanowieniem z dnia 6...
. inwestorka złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie warunków zabudowy, ponieważ przed Sądem Rejonowym dla [...] w K. toczy...

II OSK 1779/11 - Wyrok NSA z 2013-01-24

Wielobranżowego 'K.' Sp. z o. o. w K. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala...
Wielobranżowego 'K.' Sp. z o.o. z siedzibą w K. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

II OSK 2069/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

. 123 i art. 124 K.p.a., odmówił zawieszenia przedmiotowego postępowania., Po rozpatrzeniu zażalenia Z. i P. P., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. postanowieniem z dnia...
[...] marca 2013 r. nr [...] utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie Wójta Gminy Ś. z dnia [...] lutego 2013 r. wskazując, że wniosek o zawieszenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100