Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

IV SA/Wr 380/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-28

zawieszone postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z powodu ustania przyczyny zawieszenia. Postanowieniem z dnia 24 października 2007 r. Wojewódzki Sąd...
na niedopuszczalność wydania wyroku., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W powyższej sprawie nastąpiło zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1...

I OSK 1527/08 - Wyrok NSA z 2009-06-30

r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej., W uzasadnieniu WSA przedstawił następującą argumentacje faktyczną i prawną...
w Gliwicach z dnia 11 października 2007 r., podtrzymującego stanowisko zawarte w piśmie z dnia 4 września 2007 r. przesądziła o zawieszeniu postępowania administracyjnego...

IV SA/Gl 93/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Wyraziła niezadowolenie z jego treści i podkreśliła, że nie rozumie potrzeby zawieszenia postępowania gdyż jej zdaniem z zaświadczenia sądu jednoznacznie wynika, że strona...
[...], z którego wynika, że Sąd Okręgowy w G. podtrzymuje treść zaświadczenia z [...]., Kolegium podkreśliło, iż zawieszenie postępowania administracyjnego jest dopuszczalne...

IV SA/Gl 149/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-29

z podstaw fakultatywnego zawieszenia postępowania przez sąd jest sytuacja, gdy rozstrzygniecie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego...
, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Przyjdzie zaakcentować, iż powyższa przesłanka warunkująca możliwość zawieszenia postępowania...

IV SA/Gl 523/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-05

prawa procesowego, mającym wpływ na wynik sprawy. Otóż w okolicznościach sprawy nie można się dopatrzyć podstaw zawieszenia postępowania administracyjnego. Organy obu...
instancji upatrują ją w przepisie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, który nakazuje zawieszenie postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego...

IV SA/Wr 380/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej postanawia zawiesić postępowanie. Przedmiotem skargi...
pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

II SA/Gd 467/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-07-21

Odwoławczego w z dnia 29 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uchyla zaskarżone...
egzekucji, zawieszenie postępowania jest uzasadnione. Kolegium podkreśliło, że rozstrzygnięcie ww. zagadnienia wstępnego jest wiążące dla organów administracji...

II SA/Sz 230/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-26

K.C., wniósł o zawieszenie postępowania. Dodatkowo poinformował, że toczy się również postępowanie sądowe w sprawie o ustalenie daty wygaśnięcia obowiązku...
' zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez sąd rodzinny kwestii słuszności sądowego przyznania świadczenia alimentacyjnego na rzecz K.C. na podstawie posiadanego...

II SA/Bk 629/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-02-21

postanowieniem z [...] maja 2012r. odmówił Skarżącemu zawieszenia postępowania. Skarżący żądanie zawieszenia uzasadniał tym, że, w związku z przebywaniem w Zakładzie Karnym...
nie ma możliwości osobistego w nim uczestniczenia. Taka przyczyna nie mieści się zaś w katalogu przyczyn zawieszenia postępowania, zawartym w przepisie art. 97 §1 k.p.a....

IV SA/Po 687/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

rozpoznania i merytorycznego rozstrzygnięcia, jak również o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie z uwagi na fakt prowadzenia postępowania karnego przez KMP L...
nie mają zastosowania przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, do których odsyła ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów., Wniosek o zawieszenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   16