Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Gl 1189/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-10

I instancji o zawieszeniu postępowania z dnia [...] nr[...])., W pouczeniu znajdującym się na końcu postanowienia organu I instancji z dnia [...] znalazła się informacja...
postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, wyłącznie gdy przepisy k.p.a. tak stanowią. Natomiast art. 101 § 3 k.p.a. stanowi, że na postanowienie w sprawie zawieszenia...

II SA/Ol 1225/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1/ uchyla zaskarżone postanowienie...
postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny., W zażaleniu na to postanowienie S. C. wniósł o ponowne rozpatrzenie jego sprawy...

II SA/Ol 166/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-10

mogą przemawiać za potrzebą zawieszenia postępowania z punktu widzenia wystąpienia w przyszłości przesłanek do wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego...
skarżonym aktem, jak i przesłanek do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego., W rozpoznawanej sprawie zawieszenie postępowania sądowego jest uzasadnione wystąpieniem...

II SA/Ol 1197/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-13

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) uchyla zaskarżone postanowienie...
o zawieszeniu postępowania do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie., W zażaleniu na to postanowienie I. D. podniosła, że rozumie, że sprawa...

IV SA/Gl 952/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-03-01

administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej., W rozpoznawanej sprawie zawieszenie postępowania...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. L. A. wniosła do Wojewódzkiego...

SA/Rz 2264/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-04

zawartym w odwołaniu, przesłankę zawieszenia postępowania odwoławczego /postanowieniem z dnia 20 grudnia 2001 r. /w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a./. Z kolei wniosek skarżącej...
postępowania odwoławczego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2001 r. organ odwoławczy zawiesił postępowanie na podstawie art. 97 §...

IV SA/Gl 1030/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-09

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej P.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego...
wymieniony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach nie jest prawomocny, należało zawiesić postępowanie sądowe w niniejszej sprawie., ec ...

I SA/Ol 546/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-01

składek, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt 5 u.s.u.s., powołał się na postanowienie z '[...]' o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego oraz uchyleniu czynności...
w tym przedmiocie. Wywiodła przy tym, że w związku z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego, organ egzekucyjny oprócz zajęcia kont bankowych, nie podejmował żadnych czynności...

IV SA/Po 229/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-10

, z art. 2 w zw. z art. 69 Konstytucji RP. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w niniejszym składzie nie widział potrzeby zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie...
. nr [...], co umożliwiłoby zawieszenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych do czasu wydania nowego orzeczenia (rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego o niepełnosprawności dziecka - art...

II SA/Ol 302/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-16

na mocy art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. podstawą do zawieszenia postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie...
., Postanowieniem z dnia 18 października 2016 r. organ I instancji zawiesił postępowanie z wniosku skarżącej do czasu wydania ostatecznej decyzji przez MOPR w sprawie ustalenia prawa G...
1   Następne >   +2   +5   +10   23