Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Rz 335/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-11-25

. na postanowienie Wojewody z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości -skargę oddala...
Starosty z dnia [...].01.2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości - utrzymujące w mocy...

II SA/Gl 57/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-06

Wojewody Śląskiego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za przejęcie nieruchomości uchyla zaskarżone postanowienie...
. - prokurenta samoistnego A Sp. z o.o. w K. na postanowienie Prezydenta Miasta R. z dnia [...] nr [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania...

II SA/Łd 495/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-06

ze skargi Gminy R. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość...
. nr 460/1 o pow. 0,0235 ha i nr 460/8 o pow. 0,1110 ha i umorzył postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowania., W toku postępowania ustalono, iż ww. postanowieniem...

I OSK 419/09 - Wyrok NSA z 2010-01-05

2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...
., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zaskarżonym postanowieniem Wojewoda Pomorski działając...

II SA/Gl 509/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-06

[...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania wznowieniowego w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
jako działka nr 1, zakończonego swoją ostateczną decyzją nr z dnia [...] r. W ocenie organu bezcelowym byłoby podjęcie zawieszonego postępowania i ponowne jego zawieszenie...

II SAB/Lu 23/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-09-21

, obowiązkiem Starosty było ustalenie, czy przyczyny zawieszenia postępowania nie ustały i wydanie postanowienia o podjęciu bądź o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania...
Starosty S. z dnia 8 grudnia 2003 r. nr [...] o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., który stanowi, iż organ administracji z urzędu zawiesza...

I OSK 586/11 - Wyrok NSA z 2012-04-12

[...] listopada 2010 r. o zawieszeniu postępowania Sąd pierwszej instancji stwierdził, że postępowanie sądowe w tej części stało się bezprzedmiotowe. W takiej sytuacji, jak wynika...
zawieszenia postępowania, a nadto wyznaczenie terminu na wydanie aktu administracyjnego, który z przyczyn obiektywnych nie może zostać dochowany., Wniósł o uchylenie...

II SAB/Go 188/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-27

zażalenie na postanowienie Wojewody z dnia [...] marca 2017 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2017 r., nr [...] Samorządowe Kolegium...
., nr [...] Minister Inwestycji i Rozwoju umorzył postępowanie zażaleniowe w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego, z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Zwrócone...

I OSK 1740/15 - Wyrok NSA z 2017-02-07

wprawdzie w trakcie jej zawisłości przed organem, niemniej w okresie zawieszenia postępowania administracyjnego. Orzekanie w sprawie administracyjnej co do jej istoty...
nieruchomości, któremu towarzyszy wyczerpujące uzasadnienie takiego działania, przez wskazanie ustania przyczyny, leżącej u podstaw uprzedniego zawieszenia postępowania...

IV SA/Wa 544/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

[...] z dnia [...] grudnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane...
postanowienie Prezydenta [...] z [...] września 2017 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w [...], ul...
1   Następne >   +2   +5   +10   73