Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol

I SO/Wr 31/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-09-15

zażalenia na postanowienie Organu z 29 stycznia 2020 r. odmawiające zawieszenia postępowania podatkowego. Skarżąca zauważyła, że okoliczność ta została potwierdzona...
zawieszenia postępowania wskazał bowiem, że 'Strona, której doręczono przedmiotowe postanowienie (w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania) z uprawnienia do wniesienia...

II SA/Wr 569/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-07

organowi stosownej grzywny., W uzasadnieniu skargi strona przedstawiła dotychczasowy przebieg postępowania podkreślając, że w jej ocenie przeszkoda zawieszenia postępowania...
. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie. Organ zwrócił również uwagę na to, że jego ostateczna decyzja z dnia 9 października...

I SA/Wa 1830/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-23

1897/13. Tym ostatnim wyrokiem WSA uchylił postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia prowadzonego z wniosku skarżącego z 23 marca 2011 r. postępowania o stwierdzenie...
o jego wykonanie) wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1897/13 WSA uchylił postanowienie I i II instancji w przedmiocie zawieszenia postępowania...

II SA/Gl 351/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-13

się postępowanie wznowieniowe w sprawie zakończonej w/w decyzją Wojewody [...] z dnia [...] r. W takiej sytuacji do rozważenia pozostaje zdaniem WSA kwestia zawieszenia...
. postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego., W skardze do sądu administracyjnego z dnia [...]r. I. M. wniosła o wymierzenie Staroście Powiatu [...] grzywny...

II GSK 493/12 - Wyrok NSA z 2013-09-10

Budownictwa postanowieniem z dnia 29 stycznia 2009 r. zawiesiła postępowanie w przedmiocie nadania M. R. tytułu rzeczoznawcy, podając jako przesłankę zawieszenia skierowanie...
października 2008 r. do dnia 29 stycznia 2009 r., to jest do zawieszenia postępowania, organ nie prowadził żadnych czynności w sprawie, uchybiając w ten sposób ogólnym...

II SAB/Ol 57/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-06

Wójta Gminy w przedmiocie zawieszenia postępowania wznowieniowego do czasu zakończenia postępowania nieważnościowego. SKO podało, że decyzją z '[...]' r. odmówiło...
po zawiadomieniu o tym strony, postępowanie zawiesił. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. okresów zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminów określonych dla załatwienia sprawy...

I OSK 2961/15 - Wyrok NSA z 2016-09-15

kasacyjnego rozstrzygnięcia było to, iż SKO nie rozważyło, czy w sprawie zachodziła przewidziana w art. 97 § 1 pkt 1 K.p.a. obligatoryjna przesłanka zawieszenia postępowania...
dowody w tej materii, a następnie czy wystąpiły określone w art. 97 § 1 pkt 1 K.p.a. podstawy do zawieszenia postępowania, w szczególności które ze stron postępowania żyją...

II SA/Po 812/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-17

2002 r. Wyjaśnił, iż co prawda w aktach brakuje potwierdzeń doręczenia postanowienia o zawieszeniu postępowania stronom jednakże z pism składanych przez R. K. wynika...
lutego 2003 r. (data zwrotu akt sprawy organowi przez Sąd), a 11 czerwca 2003 r. (data zawieszenia postępowania przez Wojewodę) oraz pomiędzy 19 września 2003 r. (data...

II GZ 26/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-01

zawieszenia postępowania w sprawie z wniosku P. Sp. z o.o. Sp. k. w P. o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych...
skargi w terminie więc nie jest istotne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie sporu kompetencyjnego. Ponadto wskazała, że zawieszenie postępowania...

II SAB/Ol 56/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-20

postanowienie o wznowieniu postępowania i od razu po zawiadomieniu o tym strony, postępowanie zawiesił. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. okresów zawieszenia postępowania nie wlicza...
się do terminów określonych dla załatwienia sprawy. Także art. 103 k.p.a. stanowi, że zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie. Zatem...
1   Następne >   +2   +5   +10   20