Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

VI SA/Wa 1020/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-04

Głównego Policji z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej...
r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Komendanta [...] Policji z dnia [...].01.2011 r. nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie zawieszenia praw...

VII SA/Wa 1394/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-29

wielokrotnych wezwań i wniosków, brakiem podstaw do zawieszenia postępowania, uchylaniem się od wydania postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania, organ w ocenie...
samorządu zawodowego nie rozpatrzył. W związku z tym trwa przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania. O powyższej sytuacji strona była informowana na bieżąco. Nadto...

II GSK 2362/11 - Wyrok NSA z 2013-03-12

zawieszenia postępowania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od P. B. na rzecz Komendanta Głównego Policji 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...
2011 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej., Relacjonując przebieg postępowania...

VI SA/Wa 1938/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-14

po raz kolejny o nieskreślanie jej z rejestru biegłych rewidentów lub o zawieszenie postępowania., Pismem z dnia [...] sierpnia 2013 r. skarżąca poinformowała...
, że Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił jej skargi konstytucyjnej oraz wystąpiła do KRBR o zawieszenie prowadzonego w stosunku do niej postępowania administracyjnego w sprawie...

III SA/Po 635/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-24

z dnia [...] lipca 2020r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy I. uchyla zaskarżone...
wiąże się z utratą legitymacji instruktora, są podstawy do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 k.p.a., R. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...

III SA/Łd 231/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-02

., W odwołaniu skarżący zarzucił naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez nie zawieszenie wszczętego postępowania do czasu rozpoznania przez Rzecznika Praw...
jego nie zastosowanie i przyjęcie, iż w sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające zawieszenie postępowania przez organ I instancji;, 3. art. 77 § 1 w zw. z art. 80 k.p.a....

VI SA/Wa 2369/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-04

w W. z dnia [...] września 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie...
. [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia A. H. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką., Do wydania zaskarżonego...

II GSK 2405/11 - Wyrok NSA z 2013-06-14

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
zawieszenia postępowania, z następującym uzasadnieniem., W dniu [...] grudnia 2010 r. S. sp. z o.o. w W. złożyła odwołanie od decyzji Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia...

II GSK 2742/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem...
2013 r., w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej...

II GSK 311/07 - Postanowienie NSA z 2009-06-03

., W związku z tym, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania sądowego, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...
Gospodarczej sprawy podjęcia postępowania zawieszonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2008 r., sygn. akt II GSK 311/07 w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   41