Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 704/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-15

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania...
niemożności przedłożenia dokumentów w terminie można wystąpić o zawieszenie postępowania. I. L. wnioskiem z dnia [...] r. zwrócił się do organu o zawieszenie postępowania...

I FSK 2258/15 - Wyrok NSA z 2017-10-31

, podatniczka) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 8 grudnia 2014 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego...
Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego wobec podatniczki w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw...

I SA/Rz 96/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-01

trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane., Podkreślono...
terminie od dnia jego zawieszenia nakłada na organ obowiązek uznania za wycofane żądanie wszczęcia postępowania odwoławczego., Stwierdził, że wnioskami wszczynającymi...

I OSK 491/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

R., informując w uzasadnieniu, że zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a., jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie...
się, iż w przypadku niezwrócenia się strony w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania o podjęcie postępowania, a więc zaistnienia sytuacji, w której żądanie wszczęcia...

I OSK 140/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

września 2010 r. A. A. wystąpiła do Wojewody Podkarpackiego o zawieszenie na okres 3 lat postępowania, w związku z wystąpieniem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12...
, który winien zadbać o udokumentowanie zachowania terminu do złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania., Organ podkreślił, że podstawą zawieszenia postępowania...

I OSK 733/14 - Wyrok NSA z 2015-12-18

Rzeczypospolitej Polskiej. Organ w treści postanowienia wskazał, iż zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a., jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna...
o zawieszeniu postępowania z dnia [...] października 2009 r. Jednocześnie Minister wskazał, iż postanowienie o zawieszeniu postępowania zostało doręczone skarżącemu w dniu...

III SA/Wr 408/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-13

Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne...
skarżącą), utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...] r., (nr [...]) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...

I FZ 27/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

przed zawieszeniem na wniosek na zasadzie art. 126 p.p.s.a., oraz, - strony zgodnie wnioskowały o zawieszenie do dnia zakończenia postępowania przed Naczelnym Sądem...
, co następuje:, Zaskarżone postanowienie należy uchylić., Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że spółka zasadnie wskazuje na pierwszeństwo zawieszenia postępowania...

II SA/Kr 284/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-10

lipca 2011 r. [...] o podjęciu postepowania jak również postanowienie Starosty [...] z dnia 10 października 2006 r. [...] o zawieszeniu postępowania. Przedmiotem skargi A.B....
I instancji z wnioskiem o zawieszenie postępowania (nr [...] do czasu zakończenia postępowania w sprawie o wypłatę odszkodowania za udział w wysokości 1/2 części...

I GZ 414/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

na skutek przyjęcia, że podstawą prawną wydania postanowienia z dnia 17 maja 2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie był przepis art. 126 p.p.s.a. w sytuacji, gdy z treści...
. akt III SA/Łd 1215/15, a zatem to przepis art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowił w istocie podstawę prawną wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie;, 4...
1   Następne >   +2   +5   +10   100