Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 1053/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-06

Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 14 lipca 2022 r., nr 2201-IOD-3.601.3.2022 w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego dotyczącego odmowy zawieszenia...
' lub 'organ pierwszej instancji') z dnia 13 kwietnia 2022 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania wznowieniowego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną...

II SA/Sz 704/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-15

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania...
niemożności przedłożenia dokumentów w terminie można wystąpić o zawieszenie postępowania. I. L. wnioskiem z dnia [...] r. zwrócił się do organu o zawieszenie postępowania...

I FSK 2258/15 - Wyrok NSA z 2017-10-31

, podatniczka) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 8 grudnia 2014 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego...
Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego wobec podatniczki w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw...

I SA/Rz 96/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-01

trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane., Podkreślono...
terminie od dnia jego zawieszenia nakłada na organ obowiązek uznania za wycofane żądanie wszczęcia postępowania odwoławczego., Stwierdził, że wnioskami wszczynającymi...

I OSK 2968/19 - Wyrok NSA z 2023-01-26

przedmiotowego postępowania., Pismem z 21 listopada 2014 r. Wojewoda Dolnośląski zwrócił się do S. C. i J. C. czy nie wyrażają sprzeciwu wobec wniosku I. C. o zawieszenie...
postępowania w przedmiotowej sprawie., Pismem z 1 grudnia 2014 r. S. C. i J. C. poinformowali organ, że podtrzymują wniosek I. C. o zawieszenie postępowania., Postanowieniem z dnia...

I OSK 491/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

R., informując w uzasadnieniu, że zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a., jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie...
się, iż w przypadku niezwrócenia się strony w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania o podjęcie postępowania, a więc zaistnienia sytuacji, w której żądanie wszczęcia...

I OSK 140/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

września 2010 r. A. A. wystąpiła do Wojewody Podkarpackiego o zawieszenie na okres 3 lat postępowania, w związku z wystąpieniem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12...
, który winien zadbać o udokumentowanie zachowania terminu do złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania., Organ podkreślił, że podstawą zawieszenia postępowania...

I OSK 733/14 - Wyrok NSA z 2015-12-18

Rzeczypospolitej Polskiej. Organ w treści postanowienia wskazał, iż zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a., jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna...
o zawieszeniu postępowania z dnia [...] października 2009 r. Jednocześnie Minister wskazał, iż postanowienie o zawieszeniu postępowania zostało doręczone skarżącemu w dniu...

III SA/Wr 408/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-13

Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne...
skarżącą), utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...] r., (nr [...]) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Bd 397/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-10-18

[...] marca 2022 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Prezydent Miasta B. postanowieniem z dnia...
w zw. z art. 144 i art. 98 §1 kpa, uchyliło zaskarżone postanowienie Prezydenta M. B. z dnia [...] stycznia 2022 r. nr [...]. SKO podniosło, że zawieszenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100