Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

II FSK 2152/10 - Wyrok NSA z 2012-04-25

art. 54 § 1 pkt. 1 O.p. a zatem ustalenie, czy zawieszenie postępowania z urzędu, o którym mowa w tym przepisie dotyczy także zawieszenia postępowania wznowionego...
. Odsetki za zwłokę nie są naliczane w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, co w tym przypadku miało miejsce...

II FSK 1029/18 - Wyrok NSA z 2020-03-04

, w takiej sytuacji zachodzi przesłanka obligatoryjnego zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, o której mowa w treści art. 201 § 1 pkt 2...
przesłanka obligatoryjnego zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie o umorzenie zaległości podatkowej, o której mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p. i że uprzednie...

II FSK 3833/14 - Postanowienie NSA z 2018-09-17

postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia. W razie śmierci strony zawieszone postępowanie podejmuje się od dnia zgłoszenia...
zawieszenia postępowania ustały., Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji. ...

III FSK 167/22 - Wyrok NSA z 2022-05-31

we Wrocławiu (dalej: 'Dyrektor') z 18 września 2020 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby...
Dyrektora z 18 września 2020 r. oraz poprzedzającego je postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z 29 czerwca 2020 r. i zawieszenie niniejszego postępowania do czasu...

III SA/Gl 269/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-11

lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Przepis ten reguluje podstawę fakultatywnego zawieszenia postępowania, o czym decydują względy celowościowe. Zagadnienie wstępne musi mieć...
opowiada się za jego szerokim rozumieniem, wychodząc poza tradycyjne rozumienie prejudycjalności postępowania. Przyjmuje się za celowe zawieszenie postępowania ze względu...

I SA/Bd 957/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-13

i odniesie się do niej., Pismem z dnia [...] r. skarżący wniósł o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a., z uwagi...
. zaskarżoną decyzją. Sąd oddalił wniosek o zawieszenie postępowania. Należy zauważyć, że norma art. 125 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. stwarza jedynie możliwość zawieszenia...

I SA/Gl 2/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

zawieszenia postępowania z urzędu, od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania. W związku...
[...] roku Nr [...] w części dotyczącej VI, VII i VIII raty., Od powyższej decyzji strona złożyła odwołanie wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Wniosek ten zawierał również prośbę...

II FSK 2355/10 - Wyrok NSA z 2012-05-30

.:, - art. 151 w zw. z art. 125 § 1 pkt. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wobec niepodjęcia orzeczenia o zawieszeniu postępowania...
nie spowodował, iż w sprawie zaszły przesłanki do zawieszenia postępowania sądowego dotyczącego decyzji o odmowie umorzenia podatku w oparciu o art. 125 § 1 pkt. 1 p.p.s.a....

III SA/Wa 1295/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

ze skargi M. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie umorzenia zaległości...
Dyrektor Izby Skarbowej w W. nie składał wniosku o zawieszenie postępowania w związku z wniesioną sprawą do WSA lub NSA. Ponadto w ocenie Skarżącego wydane postanowienie...

I SA/Op 345/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-26

podatkowego za lata 2012-2017. Powyższe spowodowało zawieszenie postępowania w sprawnie wniosku o umorzenie zaległości. Organ w uzasadnieniu postanowienia podniósł...
- w dniu powzięcia wiadomości o uprawomocnieniu się orzeczeń kończących postępowanie wymiarowe, ustała przyczyna zawieszenia postępowania w przedmiocie umorzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   41