Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol

II SA/Bk 809/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-01

Sąd administracyjny nie jest właściwy w sprawach kontroli legalności postanowienia o zawieszeniu postępowania wydanego w sprawie o przyznanie świadczenia z ubezpieczenia...
Społecznych Oddział w B. z dnia [...] stycznia 2013 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu...

II SA/Wa 1340/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 97 § 1 Kpa, jest obligatoryjne (organ zawiesza postępowanie), przy czym...
kwestia zasadności zawieszenia postępowania (wystąpienie przyczyn zawieszenia) mogła być przedmiotem oceny w postępowaniu instancyjnym. Zgodnie bowiem z art. 101 § 3 Kpa...

II SA/Wa 1878/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia [...] lipca 2014 r., sygn. akt [...], umorzył postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Postępowanie...
, a w konsekwencji uznanie, że zachodzą przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania,, b) art. 124 § 2 k.p.a. oraz art. 107 § 3 w zw. z art. 126 k.p.a. poprzez ich niezastosowanie...

II SA/Wa 1119/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie świadczenia w drodze wyjątku oddala skargę Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia [...] maja...
:, - art. 98 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez jego błędne zastosowanie i zawieszenie postępowania, podczas gdy rozpatrzenie przedmiotowej sprawy - z przyczyn podawanych przez organ...

II SA/Wa 845/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-09

[...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2015 r...
, po rozpatrzeniu wniosku M.J. o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie przyznania renty...

III SAB/Wr 11/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-06

jej niedopuszczalności. Ponadto na rozprawie w dniu 13 października 2011 r., postanowieniem wpisanym do protokołu, odmówiono zawieszenia postępowania., Pismem z dnia [...] r...
od [...] r. w oparciu o art. 135 ustawy o emeryturach i rentach' 'oraz na wniosek skarżącego z [...] r., wniesiony do sprawy o zawieszenie postępowania w sprawie do czasu...

III SAB/Wr 12/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-06

zawieszenia postępowania., Pismem z dnia [...] r. skarżący wniósł o sprostowanie sentencji postanowienia z dnia [...] r., wskazując w uzasadnieniu wniosku, że na stronie 1...
z brakiem doręczenia tejże decyzji'. 'oraz na wniosek skarżącego z [...] r., wniesiony do sprawy o zawieszenie postępowania w sprawie do czasu rozpoznania innego wniosku...

I SA/Kr 701/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-14

sprawy ze skargi A.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 lutego 2014r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia: I umorzyć...
zakwestionował postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 lutego 2014r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...

II SA/Wa 1936/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako Prezes ZUS) postanowieniem z dnia...
przez inny organ lub sąd. Jest to jedna z obligatoryjnych podstaw zawieszenia postępowania, zatem w razie jej wystąpienia organ prowadzący postępowanie obowiązany...

II SA/Wa 1720/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania emerytury w drodze wyjątku - oddala skargę - Prezes...
[...] czerwca 2014 r. znak sprawy: [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie emerytury w drodze wyjątku, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie, W uzasadnieniu powyższego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100