Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Ol 656/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-06

Rektora z dnia [...] nr [...] w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku [...] I. stwierdza nieważność zaskarżonego...
się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie. Ponadto wystąpił z żądaniem zawieszenia tego postępowania do czasu zakończenia wcześniej wszczętych postępowań...

II SA/Ol 661/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-01

. na postanowienie Rektora Uniwersytetu z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów kierunku mechatronika 1...
się przed WSA w Olsztynie. Nadto wystąpiła z żądaniem zawieszenia tego postępowania do czasu zakończenia wcześniej wszczętych postępowań, które nadal są w toku, gdyż nie zostały...

II SA/Ol 1086/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-18

'[...]', Nr '[...]' w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku ogrodnictwo - zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
na okoliczność, iż pierwsza decyzja, wydana w dniu '[...]', nie jest decyzją ostateczną zachodzi potrzeba zawieszenia postępowania w sprawie wszczętej z urzędu w dniu...

II SA/Ol 1060/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-09

[...] nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku [...] - zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu...
prowadzą do skreślenia z listy studentów. Druga decyzja nie jest ostateczna, dlatego też zachodzi konieczność zawieszenia postępowania wszczętego z urzędu w '[...]' do czasu...

II SA/Ol 1056/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-17

'[...]', Nr '[...]' w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku energetyka - zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy...
decyzji z dnia '[...]' nie została w chwili zawieszenia postępowania złożona. Treść postanowienia organu I instancji wskazuje zaś według skarżącego, że prawdziwą przyczyną...

I SAB/Wa 185/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-05

§ 1 pkt 3 Ppsa - brak adresu stanowi podstawę do zawieszenia postępowania sądowego bowiem nie można nadać sprawie dalszego biegu., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie zważył, co następuje., W przypadku zawieszenia postępowania sprawa spoczywa bez biegu, jednak obowiązkiem Sądu jest podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia...

I SAB/Wa 135/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-05

podstawę do zawieszenia postępowania sądowego bowiem nie można nadać sprawie dalszego biegu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., W przypadku...
zawieszenia postępowania sprawa spoczywa bez biegu, jednak obowiązkiem Sądu jest podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia postępowania (art. 127 § 3 Ppsa...

III SA/Gl 766/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-28

odwołanie. Zarzucił w nim naruszenie art. 97 § 1 ust. 4 Kpa poprzez zaniechanie zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia - jak uznał - zagadnienia wstępnego...
ust 4 Kpa poprzez zaniechanie zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach pomimo...

III SA/Gd 301/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-29

wniosła A. S.- O. zarzucając w nim m.in. rażące naruszenie prawa przez zawieszenie postępowania już po wydaniu przez organ decyzji kończącej postępowanie w danej instancji, tj...
. uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 24 kwietnia 2007 r., przez zawieszenie postępowania w sytuacji braku przesłanek do zawieszenia postępowania...

II SA/Ol 1055/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-03

Rektora Uniwersytetu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku [...] - zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie...
do skreślenia studenta, z listy studentów. Organ stwierdził, iż druga decyzja nie jest decyzją ostateczną, i dlatego zachodzi potrzeba zawieszenia postępowania w sprawie wszczętej...
1   Następne >   +2   +5   +10   33