Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I ONP 7/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość oddala skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego...
administracji w tym zakresie, wadliwie zaakceptowały zawieszenie postępowania, co powoduje, że sprawa nie jest załatwiona od wielu lat, na skutek czego wyrządzona została osobom...

IV SA/Wr 337/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Wskazać jednak należy, że wobec odrzucenia skargi, jako niedopuszczalnej, na podstawie art. 58 § 1...
p.p.s.a., bezcelowe było analizowanie, czy została spełniona przesłanka zawieszenia postępowania z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skoro skarga podlegała odrzuceniu...

I FNP 13/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-28

EWG) powyższego wyroku., Jednocześnie strona skarżąca wniosła o:, - zawieszenie postępowania i wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii...
Zakładu Opieki Zdrowotnej N. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 7 czerwca 2011 r., nr [...], [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie...

I FNP 1/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Administracyjnego., W złożonej skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem wniosła o:, 1. zawieszenie postępowania i wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym do ETS czy zwolnienia...
z dnia 28 września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego...

IV SAB/Wr 30/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-01

skarżącego o zawieszenie postępowania złożony w piśmie z dnia 27 czerwca 2013 r. Sprawa ze skargi Z. R. na bezczynność w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji...
niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie, w tym również w sprawie objętej niniejszą sygnaturą akt., W ich uzasadnieniu podniósł, że domaga...

IV SAB/Wr 29/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-01

wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania złożony w piśmie z dnia 27 czerwca 2013 r. Sprawa ze skargi Z. R. na bezczynność w przedmiocie rozpoznania odwołania...
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie, w tym również w sprawie objętej niniejszą sygnaturą akt., W ich uzasadnieniu podniósł, że domaga...

I FNP 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

uwagę na konieczność zawieszenie postępowania i wystąpienie z pytaniem prawnym do ETS w zakresie związanym z interpretacją tego przepisu., W uzasadnieniu wskazała...
z dnia 11 grudnia 2006 r. nr 347, poz.1) i wniesiono o zasądzenie od Ministra Finansów na rzecz skarżących kosztów postępowania według norm przepisanych. Ponadto zwróciła...

I FNP 3/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

zawieszenie postępowania i wystąpienie z pytaniem prawnym do ETS w zakresie związanym z interpretacją tego przepisu., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga...
. nr 347, poz.1) i wniesiono o zasądzenie od Ministra Finansów na rzecz skarżących kosztów postępowania według norm przepisanych. Ponadto zwróciła uwagę na konieczność...

IV SA/Wr 255/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-15

nadal jest w toku. Jedynym zaś prawomocnym orzeczeniem zapadłym przed tym Sądem było postanowienie z 13 czerwca 2013 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania...
2013 r. zawieszającego postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi Z. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...]r...

I GNP 8/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-19

do usunięcia braków w postaci powołania zarządu tej Spółki, pod rygorem zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ze złożonych...
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej: ppsa), wyznaczyć [A.] Sp. z o.o. w D. miesięczny termin...
1   Następne >   +2   4