Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

III SA/Łd 1291/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-02

Mieszkaniowej 'A' w Ł. na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
Straży Pożarnej w Ł. z dnia [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie nakazania Gminie Miastu Ł. 'usunięcia uchybienia w ustalonym terminie, polegającego na likwidacji...

II SA/Wa 511/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

Szkoły Głównej [...] z wnioskiem (niepodpisanym) o 'odroczenie wydania decyzji o wydaleniu ze służby', ewentualnie o zawieszenia postępowania w sprawie wydalenia...
-Komendant Szkoły Głównej [...] odmówił B. P. zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie jego wydalenia ze służby. Organ odwołał się do art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i art...

II SA/Wa 703/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-04

[...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o zawieszeniu postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie...
w G. postanowieniem z dnia [...] grudnia 2009 r. podjął z urzędu zawieszone postępowanie. Ustalił mianowicie, że ustąpiły przyczyny zawieszenia, bowiem z dniem 8 grudnia...

II SA/Wa 1259/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

art. 125 § 1 pkt 2 Ppsa. Na rozprawie w dniu 12 grudnia 2012 r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o zawieszenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie na podstawie...

IV SA/Gl 551/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-21

, domagając się ich zasądzenia., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami...
, w tym również sądowoadministracyjnego, istnieje podstawa do zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy procesowej., Odpowiadając natomiast na postawione...

IV SA/Gl 550/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-21

o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w przypadku nieuwzględnienia tego wniosku o oddalenie...
, że jeżeli rozstrzygnięcie sprawy sądowo-administracyjnej zależy od wyniku innego postępowania, w tym również sądowoadministracyjnego, istnieje podstawa do zawieszenie postępowania...

IV SA/Gl 552/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-21

zł, domagając się ich zasądzenia., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami...
od wyniku innego postępowania, w tym również sądowoadministracyjnego, istnieje podstawa do zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy procesowej...

IV SA/Gl 549/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-21

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - kwotę 615 zł, domagając się ich zasądzenia., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1...
, że jeżeli rozstrzygnięcie sprawy sądowo-administracyjnej zależy od wyniku innego postępowania, w tym również sądowoadministracyjnego, istnieje podstawa do zawieszenie...

II SA/Wa 1078/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-03

Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenie z urzędu postępowania administracyjnego - stwierdza nieważność zaskarżonego...
procesowego uprawomocnienia się wspomnianego już wyżej wyroku Sądu, nie rodzi obowiązku zawieszenia postępowania., Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej...

I OSK 114/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

jest charakter przepisu art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. Przepis ten określa fakultatywną podstawę zawieszenia. O zawieszeniu postępowania w tym przypadku decydują względy celowościowe...
lub zmieniona, zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego wydaje się niecelowe., W okolicznościach przedmiotowej sprawy, w sytuacji gdyby decyzja o przeniesieniu J. P...
1   Następne >   +2   +5   10