Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 12/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-27

nr [...] Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] sierpnia 2013 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwolnienia ww. ze służby w Straży...
. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18), zawierał następującą treść: 'Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie...

II SA/Wa 1209/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

. nr [...] w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu powyższego postanowienia Komendant Główny SG wskazał, iż pismem z dnia [...] kwietnia 2015 r...
postępowanie., K.F. złożył od powyższego postanowienia organu I instancji zażalenie, w którym zakwestionował zasadność zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt...

II SA/Wa 1741/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-21

zagadnienie prejudycjalne pozostające w bezpośrednim związku z rozpoznawaną sprawą., W orzecznictwie sądowym zwraca się uwagę, że zawieszenie postępowania sądowego powinno...
być uzasadnione względami celowości, sprawiedliwości jak również ekonomiki procesowej, przy czym celowość zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art...

II SA/Wa 1401/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-03

, że w przedmiotowej sprawie karnej nadal toczy się postępowanie przygotowawcze, sprawa nie jest zatem na etapie postępowania sądowego. Ponadto skarżący pozostaje w zawieszeniu...
Granicznej przedłużył [...] SG L. K. okres zawieszenia w czynnościach służbowych do czasu ukończenia postępowania karnego., Pismem z dnia 12 marca 2013 r. (nr wch...

II SA/Wa 726/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego postanawia - zawiesić postępowanie - Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego...

II SA/Wa 901/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

[...] stycznia 2013 r. Komendant [...] Oddziału Straży Granicznej przedłużył wyżej wymienionemu okres zawieszenia w czynnościach służbowych do czasu ukończenia postępowania...
[...] w przedmiocie nieuwzględnienia wobec niego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ponadto wniósł o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie...

II SA/Wa 1043/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

. na okres trzech miesięcy., Następnie decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2017 r. przedłużono okres zawieszenia w czynnościach służbowych do czasu ukończenia postępowania...
oraz jego obligatoryjnych podwyżek wprowadzonych w okresie zawieszenia, co w konsekwencji spowodowało utratę praw nabytych przez skarżącą;, 2. naruszenie przepisów postępowania tj...

II SA/Wa 1873/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-26

lub uchylenie zaskarżonego rozkazu personalnego i zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania dyscyplinarnego., W uzasadnieniu odwołania...
I instancji o zwolnieniu go ze służby, ewentualnie zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia odwołania Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej od wskazanego...

II SA/Wa 576/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

2010 r. Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia [...] marca 2010 r. obwiniony otrzymał w dniu 6 kwietnia 2010 r., a uprawomocniło się w dniu 10 kwietnia 2010 r...
karalności - czas zawieszenia postępowania stał się dzień [...] stycznia 2010 r. (orzeczenie dyscyplinarne Komendanta Głównego Straży Granicznej w niniejszej sprawie datowane...

II SA/Wa 2371/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

od dnia [...] czerwca 2007 r.), po zakończeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego w sprawie o czyn stanowiący podstawę zawieszenia w czynnościach służbowych...
funkcjonariusz otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz obligatoryjne jego podwyżki wprowadzone w okresie zawieszenia, jeżeli postępowanie karne zostało zakończone prawomocnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   13