Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

II SA/Wa 100/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

nieważności w czasie toczącego się już postępowania w sprawie wznowienia, powoduje konieczność zawieszenia postępowania wznowieniowego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4...
nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 2005 r. została prawomocnie zakończona., Z uwagi na ustąpienie przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, postępowanie...

II SA/Wa 1226/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Centralna Komisja do Spraw...
było podstaw do zawieszenia przedmiotowego postępowania. Podniósł również, że w obrocie prawnym pozostaje uchwała Rady Wydziału [...] z dnia [...] września 1999 r. i wobec...

I OSK 180/11 - Wyrok NSA z 2011-05-17

i Tytułów z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt I SA/Wa...
decyzji. W ocenie Sądu wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w czasie toczącego się już postępowania w sprawie wznowienia powoduje konieczność zawieszenia...

II SA/Wa 2262/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

w sprawie wznowienia powoduje konieczność zawieszenia postępowania wznowieniowego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kpa. Zastosowanie trybu stwierdzenia nieważności decyzji...
prawomocnie zakończona., Z uwagi na ustąpienie przyczyn, uzasadniających zawieszenie postępowania, postępowanie wznowieniowe zostało z urzędu podjęte., Organ wskazał dalej...

II SA/Wa 1477/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

habilitacyjnej wskazanych w podaniu z dnia [...] stycznia 2016 r., uchylenie uchwały Komisji z dnia [...] stycznia 2016 r., o zawieszenie postępowania habilitacyjnego...
członków komisji habilitacyjnej oraz nieodniesienie się przez Centralną Komisję do wniosku o zawieszenie postępowania habilitacyjnego, nie stanowi uchybienia...

II SA/Wa 121/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-20

z pominięciem tych 'niewygodnych',, • dwukrotną odmowę zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez prokuraturę postępowań wyjaśniających nieprawidłowości...
, podtrzymując stanowisko przedstawione w zaskarżonej decyzji., We wniosku z [...] września 2019 r. skarżąca domagała się zawieszenia postępowania habilitacyjnego...

II SA/Wa 1817/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

skarżącego wniósł o przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do ww. pisma skarżącego z 3 lipca 2020 r., a także o zawieszenie postępowania przed tut. Sądem w oparciu art...
rozprawy, na mocy art. 106 § 3 p.p.s.a. dopuścił dowody z dokumentów załączonych do 'Wniosku o odroczenie rozprawy' oraz odmówił zawieszenia postępowania sądowego...

I SA/Wa 1203/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-07

pod uwagę zaprezentowaną w niniejszym orzeczeniu ocenę prawną. Następnie organ wyjaśni, czy ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania, a jeżeli tak, to organ podejmie z urzędu...
gdy organ pierwszej instancji przez podjęciem uchwały uznał rozprawę doktorską skarżącego za dzieło noszące znamiona plagiatu winien zawiesić postępowanie administracyjne...

II SA/Wa 2483/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

decyzji z [...] stycznia 2019 r., co uzasadnia zawieszenie postępowania sądowego na mocy art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
., sygn. akt II SA/Wa 2843/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie...

II SA/Wa 618/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-18

potrzeba do zawieszenia postępowania, do czasu zakończenia postępowania prokuratorskiego, badającego możliwość popełnienia przez skarżącego przestępstwa określonego...
był zawiesić postępowanie administracyjne oraz uwzględnić postanowienie prokuratury, która umorzyła postępowanie z uwagi na brak znamion czynu zabronionego i orzec...
1   Następne >   +2   +5   +10   13