Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

IV SA 1510/98 - Wyrok NSA z 2000-10-20

.-M. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 maja 1998 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego - oddala skargę. Samorząd...
domowy wniósł skargę na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymujące w mocy postanowienie Wojewody S. o zawieszeniu postępowania odwoławczego w sprawie...

IV SA 1941/96 - Postanowienie NSA z 1998-11-01

. postanawia odrzucić skargę Elżbiety G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zawieszenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
zgłosić ani odwołania na postanowienie o zawieszeniu postępowania, ani skargi do sądu administracyjnego. Kwestia przymiotu strony skarżącej nie była przedmiotem oceny...

OSK 1919/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

było wydzierżawienie rowu, w którym rosły przedmiotowe drzewa, nie zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia w postępowaniu cywilnym wniosku Spółki Wodnej...
na podstawie umowy dzierżawy., Brak było też podstaw do zawieszenia postępowania skoro w dacie wycięcia drzew przedmiotowy teren był własnością Agencji Własności Rolnej...

VI SA/Wa 1786/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

Prezesa Zarządu J.R. We wniosku wniesiono również o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny zgodności ustawy o spółdzielczych...
takiego przepisu nie można kształtować praw podmiotowych strony., Podniosła, że wnioskodawca wniósł o zawieszenie postępowania przed Komisją, co wynikało z faktu, iż art. 21...

II SA/Po 738/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

[...] postanowieniem z dnia [...] r. podjął postępowanie w przedmiotowej sprawie. W związku ze złożonymi w okresie zawieszenia postępowania przez G. S. M. wnioskami z dnia [...] r., [...] r...
?', Starosta [...] ponownie rozpatrując przedmiotową sprawę zawiesił postępowanie postanowieniem z dnia [...] r. z uwagi na w/w skargę i postawione pytanie prawne., W uchwale...

II GSK 1728/11 - Wyrok NSA z 2012-11-22

, a wobec tego Sąd I instancji powinien był zawiesić postępowanie., W odpowiedzi na skargę kasacyjną O. S. P. T. Ch. 'F.' wniosła o jej oddalenie oraz o zasądzenie kosztów...
dwadzieścia) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego I, Wyrokiem objętym skargą kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. w sprawie ze skargi O. S. P. T. Ch. F...

VI SA/Wa 1604/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-28

z [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Komisja...
:, Przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie jest decyzja KNF z [...] lutego 2016 r. o zawieszeniu działalności SKOK [...] z uwagi na okoliczności wskazane w treści art...

II GSK 14/09 - Wyrok NSA z 2009-09-02

te regulacje . Nie wiadomo też, czy sąd ten traktował jako okres zawieszenia biegu przedawnienia tok postępowania ze skargi na wynik kontroli skarbowej czy też odnosił...
kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrokiem z dnia 19 września 2008 r. w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 1884/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę Spółdzielni...

I SA/Rz 766/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-30

.), a wniesienie skarg do sądu administracyjnego dodatkowo spowodowało zawieszenie ich biegu na czas trwania postępowań sądowoadministracyjnych., Pozbawiony racji...
się wyższa od deklarowanej przez Spółdzielnię., W odwołaniach Spółdzielnia zarzuciła niewłaściwe przeprowadzenie postępowania dowodowego, wadliwie ustalenie podlegającej...

SA/Gd 1105/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-03-10

przez Bank żądaniem skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych, wymierzył Bankowi (...) w R. podatek od wzrostu wynagrodzeń za 1991 r...
, a także w świetle przyjętej praktyki bankowej. Wspomniana uchwała Zarządu Banku postanawia, że w stosunku do kredytobiorców zalegających ze spłatą należności należy podjąć postępowanie...
1   Następne >   2