Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Lu 47/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-28

Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o podział nieruchomości oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] r...
w dniu [...] r., wniosek o podział nieruchomości został natomiast złożony w dniu 17 listopada 2003 r. Zawieszenie postępowania w sprawie podziału jest zatem uzasadnione...

II SA/Lu 91/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-16

na zgodny wniosek stron., W związku z tym, iż na rozprawie w dniu 16 września 2010 r. pełnomocnicy stron zgodnie wnieśli o zawieszenie postępowania z uwagi na trwające...
Miasta z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie : scalenia i podziału nieruchomości p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie. Zgodnie z treścią art. 126 ustawy z dnia 30...

II SA/Lu 582/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie scalenia...
. K. wnosząc o jego uchylenie oraz poprzedzającego go postanowienia z [...] marca 2013r o zawieszeniu postępowania., W uzasadnieniu wskazał, że Samorządowe Kolegium...

IV SAB/Wa 257/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-21

się do właściwej gminy, ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłej, o nadesłanie zupełnego aktu zgonu. Po wydaniu ww postanowienia o zawieszeniu postępowania...
. w okolicznościach zgromadzonego całego materiału dowodowego. Natomiast fakt śmierci jednej z uczestniczek postępowania nie może automatycznie powodować zawieszenia...

IV SA/Wa 421/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2009 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia...
§ 3 K.p.a. na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronie służy zażalenie. Zgodnie zaś z art. 127 § 3 w zw. z art. 144 K.p.a. na postanowienie wydane...

II SA/Rz 317/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-17

orzeczenie o charakterze procesowym (postanowienie o zawieszeniu postępowania odwoławczego) a dopiero później okaże się , że wolą strony nie było wniesienie odwołania...
o zawieszeniu i podjęciu postępowania odwoławczego jego umorzenie jako bezprzedmiotowego było zatem uzasadnione. Było to bowiem już wszczęte postępowanie...

II SA/Rz 1329/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-13

scalenia gruntów - postanawia - zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. M. C. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję...
r. poz. 270 ze zm.), określanej dalej jako 'P.p.s.a.'. Przepis ten stanowi, że sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku...

II SA/Wr 612/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-22

o zawieszenie postępowania sądowego do czasu zakończenia postepowania karnego w sprawie podrobienia podpisów. Dołączył do akt postanowienie Starosty z dnia 9 grudnia 2010 r...
. o zawieszeniu postepowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Czerna (nr postanowienia [...]) do czasu zakończenia postępowania karnego w sprawie sfałszowania podpisów...

VIII SA/Wa 699/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

naruszenie art. 138 § 2 w zw. z art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 156 § 1 pkt 1 Kpa poprzez nie zawieszenie postępowania odwoławczego do czasu stwierdzenia nieważności decyzji...
nadzorczej Wojewody [...]. Zdaniem skarżącej zwrócenie się do Ministra Rolnictwa, i Rozwoju Wsi obligowało wojewodę do zawieszenia postępowania., W odpowiedzi na skargę...

II SA/Rz 1743/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-30

te błędne jak i poprawione., Odnośnie zarzutu dotyczącego odmowy zawieszenia postępowania scaleniowego gruntów wsi D., SKO wyjaśniło, że przesłanką wydania postanowień...
odmownych było zagrożenie interesu społecznego rolników. Zawieszenie postępowania spowodowałoby opóźnienie, co byłoby niekorzystne z uwagi na terminy agrotechniczne...
1   Następne >   +2   4