Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

I SA/Wr 1004/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-22

zagadnienia wstępnego obligującego organ podatkowy do zawieszenia postępowania, gdyż od rozstrzygnięcia w tej sprawie nie zależy zakres odpowiedzialności ani wymiar zobowiązania...
odpowiedzialności strony skarżącej z tytułu jej zobowiązania w podatku od towarów i usług., Postępowanie takie może stanowić podstawę do fakultatywnego zawieszenia postępowania...

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym /Dz.U. 1989 nr 17 poz. 99 ze zm./, nie stanowi przesłanki dla zawieszenia postępowania na podstawie art. 45 ust. 1...
. na postanowienie Prezydenta Miasta T. z dnia 29 grudnia 1995 r. nr ANB-II-7333/1915/95 o zawieszeniu postępowania w przedmiocie zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Ol 1085/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-18

Rektora Uniwersytetu z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku rolnictwo - zawieszenie postępowania. 1/ uchyla zaskarżone postanowienie...
. na kierunku '[...]'. W uzasadnieniu podniesiono, że wydana w dniu '[...]' decyzja nie jest decyzją ostateczną i dlatego też zachodzi potrzeba zawieszenia postępowania w sprawie...

II OSK 1009/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

w związku z uchwaleniem planu miejscowego postanawia: ODMÓWIĆ ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO Postanowieniem z dnia 18 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Wr 142/08...
zawieszenia postępowania i skierowania zapytania prawnego w niniejszej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Konstytucyjnego, czy art. 50 § 1 Prawa...

II SA/Ke 142/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-15

zarządzenia w całości;, 2/ zawieszenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny o zgodności art. 7 ust. 2...
przed wydaniem takiego zarządzenia. Ponadto w niniejszej sprawie brak jest podstaw do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego, gdyż złożenie do Trybunału...

II SA/Wa 523/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-30

. Rada Gminy Czosnów podjęła uchwałę nr 179/XIX/2008 o zawieszeniu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czosnów., Pismem z dnia 15 grudnia 2008...
wezwania., W odpowiedzi na powyższe wezwanie Rada Gminy Czosnów w piśmie z dnia 22 stycznia 2009 r. powołała się na podjętą wcześniej uchwałę o zawieszeniu postępowania...

I SA 549/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-20

. sprawy ze skargi Z.K. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2003 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu...
, Prezydent W. postanowieniem z dnia [...] grudnia 2002 r. , nr [...]orzekł o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 w sprawie zwrotu wywłaszczonej...

II OSK 2281/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym., W postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie ma przepisów szczególnych regulujących zawieszenie postępowania kasacyjnego...
.) zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt II SA/Go 332/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Wa 1662/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-30

[...] kwietnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy P. postanawia zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego...

II OSK 316/18 - Wyrok NSA z 2018-04-25

Przepis art. 125 § 1 p.p.s.a. określa zamknięty katalog przesłanek fakultatywnego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. Postępowanie w sprawie ułaskawienia...
przez Prezydenta RP nie jest postępowaniem administracyjnym i nie może uzasadnić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...
1   Następne >   +2   +5   +10   61