Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

VI SA/Wa 861/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-14

[...] grudnia 2016r. nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Postanowienie wydane zostało na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 115 pkt 4 ustawy z dnia...
w W. przy ul. [...][...]., Pismem z dnia 30 listopada 2016 r., strona skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem...

III SA/Łd 1027/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-26

kwietnia 2018 r. z zapytaniem w przedmiocie wyrażenia zgody czy sprzeciwu na zawieszenie przedmiotowego postępowania administracyjnego. Oferent M. O. faksem z dnia 27...
kwietnia 2018 r. oświadczył, iż nie wyraża zgody na zawieszenie tego postępowania administracyjnego (pismo wpłynęło do organu w dniu 4 maja 2018 r.)., W dniu 4 maja 2018 r...

II SA/Po 812/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-03

co do zawieszenia postępowania administracyjnego., Wskazano, iż ewentualne spory czy zarzuty wynikające z podnoszonego przez Odwołującego naruszenia zasad uczciwej...
ważności certyfikatu przyznanego C.sp. z o.o. z jednostką akredytującą - UKAS., - art. 97 ust. 1 pkt 4 K.p.a. polegający na odmowie zawieszenia postępowania...

II GSK 1370/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

odrzucić zażalenie. NSA/post.1 - postanowienie 'ogólne' Postanowieniem z dnia 8 listopada 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi...
., Na powyższe postanowienie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w G. w złożył zażalenie, domagając się podjęcia zawieszonego postępowania., Naczelny Sąd...

IV SA/Po 647/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-03

publicznej postępowania w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu lub wznowienia postępowania. Jeżeli nie ma podstaw do zawieszenia postępowania...
. Ustosunkowując się do podniesionego w skardze zarzutu dotyczącego naruszenia art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 56 p.p.s.a. poprzez brak zawieszenia postępowania...

II GSK 353/13 - Wyrok NSA z 2014-04-15

zawieszonego postanowieniem Prezesa Funduszu z dnia 16 lutego 2012 r. postępowania administracyjnego, ponieważ ustąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie...
[...] grudnia 2011 r., Prezes Funduszu w dniu 16 lutego 2012 r. wydał postanowienie, w którym zawiesił postępowanie administracyjne prowadzone w zw. ze złożeniem...

VI SA/Wa 1966/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-23

, iż zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a. ustąpiły przyczyny zawieszenia postępowania - podjął zawieszone postępowanie., We wskazanej wyżej opinii dyrektor P. R. ze S. ([...]) w Ł...
których tym opiniom i innym dowodom w sprawie odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej,, - bezpodstawne zawieszenie postępowania,, - uniemożliwienie przedstawienia argumentów...

II OSK 273/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

postępowania przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, zawiśnięciu sprawy w sądzie lekarskim, zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza albo postępowaniu...
się postępowanie w sprawie uchylenia uchwały nr [...] z dnia [...] października 2003 r. w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza, co uniemożliwiło kontrolę...

VII SA/Wa 383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-17

2017 r. Fundacja wniosła o zawieszenie postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej ze względu na konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Postanowieniem z dnia [...] października 2017 r. odmówiono zawieszenia postępowania. Jednocześnie Rzecznik poprosił Fundację...

III SA/Kr 366/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-06

o zawieszenie postępowania ze względu na złożone przez nią zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i w dniu 11 grudnia 2017 r. wydał postanowienie odmawiające...
zawieszenia postępowania administracyjnego. W ocenie organu, okoliczności będące przedmiotem ww. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw nie stanowią...
1   Następne >   +2   5