Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

OSK 1607/04 - Wyrok NSA z 2005-05-13

Podstawa do zawieszenia postępowania zachodzi jedynie wówczas, gdy istnieje rzeczywisty związek przyczynowy pomiędzy załatwieniem sprawy administracyjnej a zagadnieniem...
2259/03 w sprawie ze skargi Mirosława Ż. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2003 r., (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

I OSK 1061/09 - Wyrok NSA z 2010-02-16

', a nie 'winien' zawiesić - jak sugeruje adwokat obwinionej. Jest to więc fakultatywna, a nie obligatoryjna przesłanka zawieszenia postępowania., Drobne uchybienie...
Służby Więziennej. Sąd nie zgodził się z argumentami: o obowiązku zawieszenia przez przełożonego postępowania dyscyplinarnego w przypadku, gdy zachodzi długotrwała...

II SA/Sz 976/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-04-22

, żądając jednocześnie czynnego udziału w toczącym się postępowaniu od przebywającej w tym czasie na zwolnieniu obwinionej., W powyższej sytuacji - nie zawieszenie...
do niej, z których dotkliwą i jednocześnie najbardziej krzywdzącą stanowi przedmiotowe orzeczenie. Nie zawieszenie postępowania na czas trwania choroby udokumentowanej stosowną dokumentacją...

II SA/Rz 326/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-28

Administracyjnego w Rzeszowie na wyżej opisaną decyzję M. M. wniósł o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w tej sprawie. Podał, że przyczyną takiego żądania...
z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby - p o s t a n a w i a - zawiesić postępowanie sądowe. II SA/Rz 326/10, U Z A S A D N I E N I E, Zaskarżoną...

I OSK 233/10 - Wyrok NSA z 2010-07-22

postępowania od skarżącej według norm przepisanych. W uzasadnieniu stwierdził, iż zawieszenie postępowania przez sąd zgodnie z przepisem art. 125 § 1 pkt 1 i § 2...
, sądowoadministracyjnego, sądowego lub postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym'. Art.125 § 1 pkt.1 P.p.s.a. reguluje jedną z podstaw fakultatywnego zawieszenia...

II SA/Ol 711/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-01

administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten reguluje podstawę fakultatywnego zawieszenia postępowania, o czym...
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie nagrody rocznej postanawia na podstawie artykułu 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawiesić postępowanie...

II SA/Ol 862/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-25

o zawieszenie postępowania sądowego w trybie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jako powód wniosku...
za potrzebą zawieszenia postępowania z punktu widzenia wystąpienia w przyszłości przesłanek do wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego skarżonym aktem...

II SA/Wa 1482/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-21

Więziennej z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia zawieszenia w czynnościach służbowych postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
funkcjonariusz złożył odwołanie, w którym wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania, jednocześnie wniósł o zawieszenie postępowania do czasu...

II SA/Wa 901/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-03

. 125 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie ze skargi K. K...
[...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2005,2006,2007 postanawia zawiesić postępowanie...

II SA/Bd 343/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-27

kpa, a tym samym zaniechanie zawieszenia postępowania w przedmiocie zwolnienia ze służby w sytuacji gdy w toku pozostaje postępowanie dyscyplinarne, które ma na celu...
administracyjnego, gdzie w dniu 27.12.2013 r. oraz 13.01.2014 r. wydano postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu tych postanowień szczegółowo wyjaśniono...
1   Następne >   +2   +5   +10   18