Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

II SAB/Rz 32/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

postępowanie dyscyplinarne nie może być podjęte, gdyż nie ustała przeszkoda będąca podstawą zawieszenia., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, zważył co następuje...
Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie niepodjęcia zawieszonego postępowania - postanawia - odrzucić skargę Skargą z dnia [...] czerwca 2009 r., /data wpłynięcia...

II SA/Wa 1182/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-16

zawieszenia do czasu zakończenia postępowania karnego z zastrzeżeniem możliwości rozwiązania stosunku służbowego. Podał, że akt oskarżenia przeciwko P.L. został skierowany do Sądu...
do wydania decyzji o zwolnieniu ze służby, bowiem nie zostało zakończone postępowanie w przedmiocie skuteczności zawieszenia go w obowiązkach służbowych. Nie zostało...

II SAB 25/99 - Wyrok NSA z 1999-04-21

jako usprawiedliwienie bezczynności zawieszenie postępowania kwalifikacyjnego do służby cywilnej przez Prezesa Rady Ministrów i odwołanie Komisji Kwalifikacyjnej nie stoi...
Szef Służby Cywilnej nie może pozostawić bez rozpoznania wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego do służby cywilnej złożony na podstawie publicznego...

I OZ 1143/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł A. S., podnosząc, iż jest on zwolniony od kosztów postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
: zażalenie nie ma usprawiedliwionej podstawy., Strona wnosząca skargę na decyzję Szefa Służby Cywilnej w sprawie postępowania konkursowego nie podlega zwolnieniu od kosztów...

I OSK 97/09 - Wyrok NSA z 2009-09-29

z powyższym, organ pierwszej instancji postanowieniem z dnia [...] czerwca 2007 r. zawiesił postępowanie dyscyplinarne., W toku postępowania karnego D. S. złożył wniosek...
kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 344/08, po rozpoznaniu skargi D. S...

I OSK 2892/15 - Wyrok NSA z 2017-09-20

Państwowej Straży Pożarnej w [...] z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia uposażenia oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
Pożarnej w [...] z [...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia uposażenia, oddalił skargę., W wyroku tym Sąd powołał się na następujące ustalenia faktyczne...

II SA/Wa 390/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-10

i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku [...] oddala...
. zawieszenia uprawnień., Powyższa decyzja stała się przedmiotem skargi Wyższej Szkoły [...]., Wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji strona skarżąca podniosła, że organ...

I OSK 183/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Ogólnoadministracyjnej wniosku Związku Zawodowego Celnicy PL z siedzibą w Opolu o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi kasacyjnej...
do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika. POSTANOWIENIE Dnia 9 marca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata...

IV SAB/Gl 367/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-16

w terminie (pismo z dnia 16 sierpnia 2017 r.), które nie zostało uwzględnione z tego powodu, że sprawy propozycji służby/pracy nie są prowadzone w trybie postępowania...
administracyjnego i nie stosuje się do nich przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (pismo DIAS z dnia 7 września 2017 r.)., W odpowiedzi na skargę DIAS wniósł...

IV SAB/Gl 330/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-16

, które nie zostało uwzględnione z tego powodu, że sprawy propozycji służby/pracy nie są prowadzone w trybie postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich przepisów...
Kodeksu postępowania administracyjnego (pismo DIAS z dnia 22 sierpnia 2017 r.)., W odpowiedzi na skargę DIAS wniósł o jej odrzucenie ewentualnie oddalenie, bowiem bezczynność...
1   Następne >   2