Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

VIII SA/Wa 79/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

kosztów postępowania według norm przepisanych. Równocześnie wniósł o zawieszenie postępowania., W uzasadnieniu skargi, jej autor wskazał, że zawieszenie postępowania...
., Postanowieniem z dnia 27 lutego 2015 r. Sąd odmówił zawieszenia postępowania sądowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią...

II SA/Wa 394/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-30

do prowadzenia depozytu środków pieniężnych wpłaconych bez tytułu prawnego. W swoim uzasadnieniu organ stwierdził, też że brak było podstawy prawnej do zawieszenia postępowania...
. 35 § 3, 36 § 1 kpa, art. 97 § 1 pkt 4 poprzez odmowę zawieszenia postępowania do czasu uprawomocnienia się wyroku WSA II SAB/Wa 112/08 w przedmiocie bezczynności Szefa...

II SA/Wa 20/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-09

(...) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (sprawa zarejestrowana pod sygn. akt [...])., Sąd nie stwierdził jednak podstaw do zawieszenia z urzędu przedmiotowego postępowania...
postępowania sądowego powinno być uzasadnione względami celowościowymi, sprawiedliwości jak również ekonomiki procesowej. Sensem fakultatywnego zawieszenia procesu...

II SA/Wa 1808/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-02

(...) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (sprawa zarejestrowana pod sygn. akt P 4/18)., Sąd nie stwierdził jednak podstaw do zawieszenia z urzędu przedmiotowego postępowania...
postępowania sądowego powinno być uzasadnione względami celowościowymi, sprawiedliwości jak również ekonomiki procesowej. Sensem fakultatywnego zawieszenia procesu...

II SA/Wa 1993/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

do zawieszenia z urzędu przedmiotowego postępowania w świetle powyższych okoliczności. Przepis art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi, że sąd może zawiesić postępowanie...
., Zaznaczyć jednocześnie należy, że zawieszenie postępowania sądowego powinno być uzasadnione względami celowościowymi, sprawiedliwości jak również ekonomiki procesowej...

II SA/Wa 1994/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-13

do organu emerytalnego w dniu [...] maja 2017 r. informacji o przebiegu służby skarżącego, postanowieniem z [...] maja 2017 r. (nr [...]) podjęto zawieszone postępowanie...
. sygn. akt [...], na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c., zawiesił postępowanie. Skarżący złożył zażalenie na powyższe postanowienie, które oddalono postanowieniem Sądu...

II SA/Wa 1192/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

Rzeczypospolitej Polskiej (sprawa zarejestrowana pod sygn. akt [...])., Sąd nie stwierdził jednak podstaw do zawieszenia z urzędu przedmiotowego postępowania w świetle...
nie można przypisać rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt [...]., Zaznaczyć jednocześnie należy, że zawieszenie postępowania...

II SA/Wa 1128/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

(...) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (sprawa zarejestrowana pod sygn. akt P 4/18)., Sąd nie stwierdził podstaw do zawieszenia z urzędu przedmiotowego postępowania...
charakteru nie można przypisać rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt P 4/18., Zaznaczyć należy, że zawieszenie postępowania...

II SA/Wa 1825/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-17

(...) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (sprawa zarejestrowana pod sygn. akt P 4/18)., Sąd nie stwierdził jednak podstaw do zawieszenia z urzędu przedmiotowego postępowania...
postępowania sądowego powinno być uzasadnione względami celowościowymi, sprawiedliwości jak również ekonomiki procesowej. Sensem fakultatywnego zawieszenia procesu...

I OSK 53/11 - Wyrok NSA z 2011-05-05

obligatoryjnemu zawieszeniu do czasu zakończenia postępowania karnego. Wskazał, że Prokurator Rejonowy w R., po ustaleniu braku znamion przestępstwa w jego działaniu, postępowanie...
udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie skutkuje obligatoryjnym zawieszeniem postępowania...
1   Następne >   +2   +5   7