Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

SA/Wr 728/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-12-28

faktycznego na podstawie nieaktualnego zaświadczenia o wysokości zadłużeń oraz nieustosunkowaniu się do jej wniosku o zawieszenie wszczętego postępowania. W dalszych...
powinien był ustosunkować się do jej wniosku o zawieszenie postępowania, jednakże trudno nie dostrzec, iż jego stanowisko nie mogłoby zadowolić skarżącej, gdyż stan...

SA/Wr 243/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-06-26

pomiędzy tymi sprawami powinien spowodować zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia do czasu załatwienia sprawy przydziału lokalu. Natomiast...
, toczą się równolegle postępowania administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie rzemiosła oraz w sprawie przydzielenia lokalu użytkowego...

II SA/Lu 1527/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-03

w nim jakichkolwiek przeróbek., Ustosunkowując się do wniosku złożonego przez stronę o zawieszenie niniejszego postępowania do czasu rozstrzygnięcia postępowania karnego prowadzonego...
tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania R. W. od decyzji wydanej...

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

umorzenia postępowania - M.P. nr 15 poz. 112/., Skazanie z warunkowym zawieszeniem wykonania kary ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby...
. Nie można w postępowaniu administracyjnym wywodzić niekorzystnych dla strony skutków prawnych z faktu warunkowego umorzenia postępowania karnego po pomyślnym upływie ustalonego okresu próby...

III SA 239/87 - Wyrok NSA z 1987-07-07

do całkowitego wykonania usługi podstawowej, jest dopuszczalne i nie zmienia w sposób zasadniczy rodzaju wykonywanego rzemiosła., 2. Niewyjaśnienie w postępowaniu...
prawa materialnego, jak i przepisów o postępowaniu. Naruszenia art. 10 par. 1, art. 77 i art. 78 Kpa, upatruje w tym, że przez niezapewnienie mu czynnego udziału...