Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

IV SA/Wr 357/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. K. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy postanawia odmówić zawieszenia postępowania. Pismem z dnia 11 kwietnia 2005 r. (data wpływu) J. K. wniósł skargę...

I OSK 296/14 - Wyrok NSA z 2015-10-13

Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza...
. nr [...], którym utrzymane zostało w mocy postanowienie Starosty Mińskiego z [...] grudnia 2012 r. nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie rejestracji...

III SA/Gd 531/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-10

czerwca 2009 r. wpłynął wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 §1 pkt 4 k.p.a. , jednak wnioskujący nie złożył pozwu do sądu powszechnego...
o ustalenie prawa własności. Gdy wnioskujący o zawieszenie postępowania nie może wykazać, że toczy się postępowanie o ustalenie prawa własności pojazdu, organ dokonujący...

III SA/Kr 1033/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-11

Odwoławcze postanowieniem z dnia [...] 2015 r. nr [...] po rozpatrzeniu wniosku R. C. o zawieszenie przedmiotowego postępowania odmówiło zawieszenia postępowania powołując...
Prawo o ruchu drogowym poprzez nieprzyjęcie, że R. C. przedstawił dokument własności pojazdu, o którym mowa w tym przepisie. Odwołujący wniósł o zawieszenia postępowania...

III SA/Łd 332/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-17

ze skargi A.F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skierowania na badania...
. na postanowienie Prezydenta Miasta P. z dnia [...], znak: [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie skierowania na badania psychologiczne, na podstawie art. 138 § 1 pkt...

III SA/Lu 314/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-04

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego cofnięcia uprawnień...
. w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia uprawnień skarżącemu do kierowania pojazdami, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L...

III SA/Gd 737/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-29

o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy G. w G. sprawy o zasiedzenie przedmiotowego pojazdu., Po rozpatrzeniu odwołania Samorządowe Kolegium...
przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne - numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy., Wniosek strony o zawieszenie postępowania został...

I OSK 1618/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

było skierowanie skarżącego na badania psychologiczne., Kolegium uznało za bezzasadny zarzut odnoszący się do konieczności zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia...
', a to zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. 'obliguje organ do zawieszenia postępowania'., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (dalej; WSA w Kielcach; Sąd I instancji; Sąd...

III SAB/Wr 31/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-19

Administracyjnym we Wrocławiu, natomiast do czasu wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, organ podejmował czynności wyjaśniające, nie pozostając tym samym w bezczynności...
dotychczasowe czynności podejmowane przez organ w toku postępowania (do dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania) i podniósł, że nadal toczy...

III SA/Gd 313/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia z ewidencji egzaminatorów oddala skargę. Postanowieniem z dnia 8 maja 2009 r. nr [...] Marszałek Województwa powołując...
. 1071 ze zm., dalej w skrócie k.p.a.) odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia P. S. z ewidencji egzaminatorów na podstawie art. 113 ust. 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100