Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

III SA/Kr 32/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 września 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego skargę oddala Wójt Gminy U. G. postanowieniem...
., W uzasadnieniu Wójt podał, że w dniu 23 marca 2009r. wpłynął wniosek od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ł. o zawieszenie postępowania rozgraniczeniowego...

II SA/Po 750/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-11

Śmierć zapisanego w księdze wieczystej właściciela nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu nie stanowi powodu zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego na podstawie...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii i Józefa S. na postanowienie Wojewody w P. z dnia 9 kwietnia 1998 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania - I. uchylił zaskarżone...

III SA/Lu 780/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości I. oddala...
z dnia [...] września 2011 r., nr [...], wydanym z upoważnienia Prezydenta Miasta C. po rozpatrzeniu wniosku M. G. odmówiono zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego...

II SA/Sz 1531/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-06

postepowania administracyjnego przewiduje możliwość zaskarżenia postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania (art. 101 § 3...
postanowień incydentalnych, nierozstrzygających o istocie sprawy należą postanowienia wydawane na podstawie art. 97 K.p.a. dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego...

IV SA/Wa 205/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-20

S. uznał, że ustały przesłanki do zawieszenia postępowania, postanowieniem z [...] września 2017 r. podjął zawieszone postępowanie rozgraniczeniowe. Na postanowienie...
zażalenia. W uzasadnieniu postanowienia organ odwoławczy podał, że w myśl art. 101 § 3 K.p.a. zażalenie przysługuje na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania...

I OSK 2103/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...]; [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania i umorzenia postępowania 1. prostuje oczywistą...
postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...]; [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania...

II SA/Gl 482/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie...
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, w piśmie z dnia [...] r. M. F. wniósł o jego zawieszenie do czasu wydania...

III SA/Łd 877/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-26

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania i umorzenia postępowania organu...
granic., Pełnomocnik M. B. w dniu 9 maja 2014 r. złożył wniosek o zawieszenie postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., z uwagi...

III SA/Lu 17/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-21

Odwoławczego z dnia [...] października 2004 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości uchyla zaskarżone...
[...] lipca 2004 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości położonej w P. - obręb W., oznaczonej numerem geodezyjnym...

II SA/Ka 112/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-05

. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę - oddala skargę. Postanowieniem z dnia 20.10.1999 r. Starosta Powiatu M. w M. zawiesił postępowanie w sprawie...
przez organ I instancji celem wyjaśnienia stanu faktycznego. Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje jedynie w przypadkach uregulowanych w art. 97 Kpa. Powołany...
1   Następne >   +2   +5   8