Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Ol 83/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-08

o zawieszeniu postępowania. W uzasadnieniu Kolegium stwierdziło, że rozstrzygnięcie ostateczne w kwestii nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia '[...]' r. stanowi...
5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) okresów zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminów określonych dla załatwienia sprawy. Także art. 103...

I OSK 184/22 - Wyrok NSA z 2022-04-27

. Starosta [A] wydał postanowienie znak: [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków do czasu przedłożenia prawomocnego...
wydania postanowienia o zawieszeniu prowadzonego przez niego postępowania., Jak podkreślił Sąd I instancji, już z lektury uzasadnienia wskazanego postanowienia Starosty...

II SAB/Bd 75/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

. Postanowieniem z dnia [...] Wójt odmówił jednak podjęcia zawieszonego postępowania stwierdzając, że przyczyną zawieszenia postępowania było postępowanie sądowe wszczęte...
postępowania, jak wymaga tego ww. przepis, lecz dopiero po przeszło roku od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania. Ponad roczna zwłoka w podjęciu czynności, które przepis...

I OSK 84/14 - Wyrok NSA z 2014-06-23

o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w terminie trzech miesięcy od daty doręczenia postanowienia o zawieszeniu postępowania., Pismem z dnia 30 stycznia 2013r...
, że w przedmiotowej sprawie organ nie pozostaje w bezczynności, bowiem postępowanie zawieszono i nie zostało ono podjęte wobec nie ustąpienia przesłanek zawieszenia., W piśmie...

II SAB/Po 51/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-10

administracyjne dotyczące zwrotu nieruchomości wywłaszczonych decyzją Naczelnika Miasta S. z dnia 20 października 1976 r. We wniosku o zawieszenie postępowania J.H....
, że postępowanie zostało zawieszone na wniosek strony, na podstawie art. 98 § 1 K.p.a. Zawieszenie postępowania na tej podstawie prawnej oparte jest na zasadzie pełnej...

IV SAB/Wr 147/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

II instancji uznał za prawnie usprawiedliwiony zarzut kasacyjny, że na gruncie obowiązujących przepisów DWIF nie miał podstaw do zawieszenia postępowania ze względu...
w tym zakresie trafne jest zatem stanowisko skarżącej kasacyjnie, zgodnie z którym zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., ze względu na konieczność...

II SAB/Po 52/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-10

sierpnia 2006 r. wnioskodawca wystąpił o zawieszenie postępowania w sprawie zwrotu działek z uwagi na to, że decyzja wywłaszczeniowa z dnia 4 grudnia 1979 r. jest przedmiotem...
o zawieszeniu postępowania nie wydał rozstrzygnięcia, zaś pismem z dnia 14 stycznia 2008 r. poinformował Starostę S. o przewidywanym terminie załatwienia sprawy do 31 września...

I OPP 25/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-03

w sprawie z jego skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] grudnia 2000 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
[...] maja 1999 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego. Przedmiotowy wyrok został odebrany przez pełnomocnika skarżącego w dniu 23 lutego...

IV SAB/Wa 190/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

., W uzasadnieniu skargi podał, że w dniu 20 grudnia 2001 r. wpłynął wniosek inwestora o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
z urzędu prowadzone postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności do czasu ustania przyczyny uzasadniającej zawieszenie postępowania., W ocenie Ministra nie można postawić...

VIII SAB/Wa 93/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie przyznania płatności bezpośrednich na 2010 rok. Podstawę powyższego stanowiło ustalenie, iż w sprawie toczy się postępowanie...
z [...] kwietnia 2014 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania płatności bezpośrednich na 2010 rok skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100