Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I SA/Wa 3/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

skargę W. S. uzasadniając, że zawieszenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę [....] było konieczne w celu ustalenia kręgu stron postępowania i wykazania...
nieruchomości objętej wnioskiem lub ewentualnie ich następcach prawnych., Jak wynika z akt sprawy, w okresie zawieszenia postępowania, wnioskodawca W. S. przesłał...

I SAB/Wa 166/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

2016 r. Natomiast, co wynika z akt sprawy, w dniu [...] maja 2015 r. organ wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania i taki stan prawny, a więc stan zawieszenia...
, utrzymywał się również w dniu orzekania przez Sąd w przedmiocie skargi. Zawieszenie postępowania jest to taki stan postępowania, w którym trwa nadal stan zawisłości sprawy...

IV SA/Wa 2059/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, sąd zawiesza postępowanie z urzędu. Sąd jest zatem zobligowany do zawieszenia...
p.p.s.a.)., W niniejszej sprawie została spełniona przesłanka obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego w postaci śmierci skarżącej., Sąd postanowi o podjęciu...

I SA/Wa 2224/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Ministra...
i Rozwoju Wsi utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia [...] września 2018 r., nr [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego., Zaskarżone orzeczenie...

I SA/Wa 2267/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Ministra...
i Rozwoju Wsi utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia [...] sierpnia 2018 r., nr [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego., Zaskarżone orzeczenie...

I SAB/Wa 1249/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

rozpatrzenie sprawy. Minister wskazał, iż zawieszenie postępowania eliminuje możliwość powstania bezczynności organu związanej z upływem terminu do załatwienia sprawy., Wojewódzki...
istniejący w dacie orzekania. W sytuacji wydania przez organ decyzji lub postanowienia (w tym postanowienia o zawieszeniu postępowania) w toku postępowania...

I OSK 2455/14 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

2016 r. pełnomocnik skarżącego kasacyjnie poinformował o śmierci swojego mocodawcy oraz wniósł o zawieszenie postępowania do czasu ustalenia następców prawnych zmarłego...
. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) stanowi o obowiązku zawieszenia...

I OSK 768/11 - Wyrok NSA z 2012-05-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nadania ziemi oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2010 r...
zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nr [...] Powiatowej Komisji Ziemskiej w Wągrowcu z dnia [...] grudnia 1947 r. o nadaniu S. S, gruntu...

I OSK 1770/15 - Wyrok NSA z 2017-03-28

zawieszenia postępowania, uniemożliwiając jego podjęcie, określona w art. 97 § 2 k.p.a., Skargę na ww. postanowienie wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
I instancji, Minister nie miał jakichkolwiek podstaw do zawieszenia postępowania, a w konsekwencji do odmowy jego podjęcia. W ocenie Sądu I instancji, ewentualny brak...

I SA/Wa 45/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Państwa przedsiębiorstwa stanowiącego własność ww. spółki jawnej. Powyższe oznacza jednocześnie, iż nie odpadła przyczyna zawieszenia postępowania, uniemożliwiając...
nie miał jakichkolwiek podstaw do zawieszenia postępowania, a w konsekwencji do odmowy jego podjęcia. Ewentualny brak zdolności procesowej jednej ze stron postępowania - spółki...
1   Następne >   +2   5