Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II SA/Sz 459/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-05

powszechnego wydany w wyniku wznowienia postępowania karnego, nie rozstrzygnął sprawy karnej merytorycznie, a zatem nie ustała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania...
, że nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania administracyjnego, w sytuacji, gdy w rzeczywistości przyczyna ta w ogóle nie wystąpiła., Spółka A. pismem z dnia [...] r...

III SA/Po 24/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-11

także, że organ pierwszej instancji wydał decyzję w czasie trwania zawieszenia postępowania, gdyż nie postanowił o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego...
, w sytuacji, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, winien z urzędu lub na wniosek strony podjąć postępowanie, a podjęcie zawieszonego postępowania...

II SA/Po 436/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-12

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny sąd,, 2) art. 101 § 1 i 3 kpa przez nierozpatrzenie wniosku strony skarżącej o zawieszenie postępowania...
zaufanie do władzy publicznej przez nierozpatrzenie wniosku strony o zawieszenie postępowania w formie postanowienia, co w konsekwencji pozbawiło skarżącą możliwości...

II SA/Po 437/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-12

przez nierozpatrzenie wniosku strony skarżącej o zawieszenie postępowania i art. 6, 7 i 8 kpa przez naruszenie przez organ administracji publicznej zasady działania na podstawie...
przepisów prawa oraz zasady prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej przez nierozpatrzenie wniosku strony o zawieszenie postępowania...

II SA/Op 264/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 25 lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na sprzedaż...
sądowego, które uzasadniałoby zawieszenie postępowania w sprawie wydania przedmiotowego zezwolenia, zatem w sprawie doszło do naruszenia art. 97 § 1 pkt 4 w zw. z art...

II GSK 383/06 - Wyrok NSA z 2007-02-20

marca 2004 r., nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - oddalił skargę., Postanowieniem z dnia 5...
za uzasadnione zawieszenie postępowania, które zostanie podjęte z urzędu lub na wniosek stron po uzyskaniu odpisu wyroku sądu powszechnego., Orzekając w sprawie zażalenia...

II SA/Op 263/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów...
sprawie mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym wymagającym rozstrzygnięcia sądowego, które uzasadniałoby zawieszenie postępowania w sprawie wydania przedmiotowego...

II GSK 40/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

postępowaniu administracyjnym., Sąd nie przychylił się do wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 2 k.p.a. zawartego w piśmie z dnia 10...
- bardzo lakonicznym i chaotycznym - skarżąca zarzuca Sądowi I instancji rzekome uchybienie procesowe, polegające na nieuwzględnieniu wniosku o zawieszenie postępowania...

II SA/Ol 735/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-09-15

na sprzedaż alkoholu., Postanowieniem z dnia '[...]' Prezydent '[...]' odmówił zawieszenia postępowania, gdyż nie zostało ono wszczęte na żądanie wnioskującej o zawieszenie...
decyzja także naruszyła art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez brak obligatoryjnego zawieszenia postępowania z urzędu w sytuacji, gdy toczy się sprawa karna w Sądzie Rejonowym...

III SA/Gd 422/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-10

obligatoryjnego zawieszenia postępowania - rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji uzależnione jest od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny, dotyczącego...
§ 1 pkt. 4 k.p.a. poprzez jego niezastosowanie i uznanie, że Prezydent Miasta S. nie był zobowiązany do zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia...
1   Następne >   +2   6