Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

I SA/Wr 1834/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-03-19

Administracyjnego z pytaniem prawnym w przedmiocie ustalenia podstawy opodatkowania budowli i jednocześnie zawiesiło postępowanie w sprawie. , W tym samym czasie Prezydent...
. , Samorządowe Kolegium Odwoławcze podjęło zawieszone postępowanie odwoławcze., Opierając się na wywodach uchwały Trybunału Konstytucyjnego, skarżący Kombinat w piśmie z dnia...

I SA/Kr 12/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-11

ustalającego zakres odpowiedzialności Skarżącego w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Krakowie, co uzasadnia zawieszenie postępowania podatkowego, do czasu wydania...
do zawieszenia postępowania podatkowego uznać należy zatem za chybione., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał dotychczasowe stanowisko i wniósł...

K 19/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-22

przez uczestników postępowania, lecz trzeba - co zresztą wyraźnie sugeruje Wnioskodawca - odnieść się przede wszystkim do treści wyrażonej w art. 1 Małej Konstytucji zasady...
o równorzędnym z ustawami miejscu w hierarchii aktów prawnych a nawet o równej ustawie mocy prawnej /Por. J. Repel, Kontrola zgodności ustaw z Konstytucją, (w:) Postępowanie...