Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 89/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. B. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi T. B. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie...
2015 r. (data wpływu do Sądu: 14 kwietnia 2015 r.) T. B. wniósł o zawieszenie postępowania sądowego, argumentując, że jej rozstrzygnięcie jest uzależnione...

II SA/Sz 669/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-04

kwietnia 2017 r. B. i M. B. złożyli wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie samowolnie wybudowanego [...] do czasu rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w S...
wskazano, że w sprawie nie pojawiło się zagadnienie wstępne, które uzasadniałoby zawieszenie postępowania administracyjnego z urzędu na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a....

II SA/Wr 121/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-17

niejawnym sprzeciwu M. S. od postanowienia referendarza sądowego o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium...
udokumentować prowadzenie w stosunku do majątku skarżącego egzekucji. Nadto skarżący wniósł o zawieszenie postępowania z wniosku do czasu wyjaśnienia przez sąd, jak uzyskać od osoby...

I SA/Sz 763/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-26

postępowania w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010 - [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania płatności...
ONW na rok 2008 - [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012 - [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...

III SA/Wr 820/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-18

wniosku strony skarżącej o zawieszenie postępowania w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi A. B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...
w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zarzutów w przedmiocie prowadzonego postępowania egzekucyjnego postanawia odmówić zawieszenia postępowania. |W treści pisma...

I SA/Po 17/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-01

niejawnym wniosku JS o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia...
50% zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. /-/ M.Jaśniewicz Skarżący JS pismem z dnia...

I SAB/Kr 3/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-13

do 10 tego przepisu, w których nie została jednak przewidziana możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Kwestia...
możliwości zaskarżenia zażaleniem postanowień dotyczących zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego została wyczerpująco uregulowana w art. 131 zd. 2 p.p.s.a. Zgodnie...

I SAB/Kr 4/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-13

na postanowienie z dnia 29 grudnia 2015r. - Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił wniosek skarżącej M.J.o zawieszenie postępowania...
tego przepisu, w których nie została jednak przewidziana możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Kwestia możliwości...

IV SA/Wa 3534/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-29

[...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: - odmówić przyznania prawa pomocy. Zgodnie z art. 243 § 1 pkt 1 zd. 1 ustawy...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2015 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu...

I SA/Wr 202/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-02

z wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy odroczenia zapłaty zaległości podatkowej i umorzenia odsetek za zwłokę postanawia: odrzucić wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie prawa pomocy. Skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   100