Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

III SA/Lu 388/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-11-05

., W dniu [...] listopada 2019 r. na rozprawie w sprawie niniejszej skarżący złożył wniosek o zawieszenie postępowania w związku ze złożeniem skargi na przedmiotową...
., Zawieszenie postępowania z przyczyn enumeratywnie wymienionych w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ma charakter fakultatywny i zależy od uznania sądu. Nie może być ono...

II SA/Po 110/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-13

'A.' S.A. w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 12 grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia...
'., Pismem z dnia 9 października 2002 r. 'A.' SA wniosła o zawieszenie postępowania, motywując to wadą prawną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

II SA/Op 605/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-11

postępowania sądowoadministracyjnego w rozpoznawanej sprawie., Rozważając zaistnienie przesłanki do zawieszenia postępowania w oparciu o powołany powyżej przepis Sąd uznał...
, że zawieszenie postępowania sądowego jest uzasadnione faktem, że wyrokiem z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Op 124/12, stwierdzona została nieważność uchwały Rady...

II SA/Po 167/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-03-24

toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Zawieszenie postępowania z przyczyn taksatywnie...
/Po [...] W zaistniałej sytuacji istnieje zatem podstawa do zawieszenia postępowania, bowiem wynik toczącego się postępowania w sprawie II SA/Po [...] ma wpływ na wynik...

II SA/Gd 687/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-02-06

i ogłoszenia 'Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy', uwzględniające uwagi Prokuratora. W związku z tym wniesiono o zawieszenie postępowania...
, a po podjęciu uchwały, o umorzenie postępowania., Postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r. Sąd oddalił wniosek o zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...

II SA/Lu 581/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-07-04

się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym, nie jest przeznaczony pod zabudowę., Żądanie zawieszenia postępowania nie mogło być uwzględnione. Przewidywane...
rozstrzygnięcia. Natomiast art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego z 1974 r. został właściwie zastosowany., Organ administracji zasadnie odmówił zawieszenia postępowania na podstawie...

II SA/Sz 867/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-08-31

skierowanego w trybie art. 101 ust. 1 w zw. z art. 101a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym., Postanowieniem z dnia [...] r. Sąd zawiesił postępowanie sądowe na zgodny...
wniosek stron., W dniu [...] r. skarżący złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego. Do wniosku załączył kserokopię wezwania złożonego w Urzędzie Miast...

III AZP 14/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz. 98/, wątpliwości takie uprawniają jedynie do zawieszenia postępowania w sądzie administracyjnym i zwrócenia się ze stosownym...
/Dz.U. nr 22 poz. 98/ uzasadniało to zawieszenie postępowania w tej sprawie do czasu rozpoznania pytania prawnego co do zgodności przepisów powołanego zarządzenia...

II SA/Gl 444/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-07

środowiska, określonych w obowiązujących przepisach., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy D. wniósł o jej oddalenie, 'a wcześniej' o zawieszenie postępowania do czasu podjęcia...
skarżących podtrzymał skargę, sprzeciwił się zawieszeniu postępowania oraz zaakcentował, że kwestionowane zapisy planu zagospodarowania naruszają interes prawny...

II SA/Wr 249/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-26

przeciwna wniosła o zawieszenie postępowania sądowego w celu umożliwienia Radzie Gminy Borów uwzględnienia skargi., Pismem z dnia 1 czerwca 2018 r. pełnomocnik skarżącego...
oświadczył, że nie wyraża zgody na zawieszenie postępowania sądowego. Na rozprawie przed Sądem w dniu 26 lipca 2018 r. pełnomocnik skarżącego podtrzymał skargę., Wojewódzki...
1   Następne >   +2   +5   +10   17