Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II SA/Wr 79/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-22

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie...
zawieszenia postępowania dotyczącego odwołania E. G. M. Sp. z o.o. w L. od decyzji Starosty G. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie naliczenia E. G. M. Sp. z o.o. w L. opłaty...

III SA/Lu 309/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-03-20

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej...
., nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie torfu bez wymaganej koncesji dla D.K., na podstawie art...

II GSK 738/08 - Wyrok NSA z 2009-04-23

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji oddala skargę kasacyjną Objętym skargą...
Odwoławczego z dnia [...] lutego 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej., Sąd I instancji orzekał...

VI SA/Wa 1580/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

Ministra Środowiska z dnia [...] maja 2020 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji 1. uchyla zaskarżone...
stwierdzających nieważność ww. umowy dzierżawy nie wydano., Kolejnym pismem z dnia [...] lutego 2020 r. koncesjonariusz wnosił o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie...

II SA/Gl 1350/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r., nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu., Wyrok został wydany...

II SA/Ke 209/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-16

na dokonanie w nim oceny co do istnienia przesłanek zawieszenia postępowania, niezależnie od istnienia przesłanek zawieszenia postępowania głównego, który Sąd w całości...
(postanowienia) przez organ administracji. W orzecznictwie wskazuje się, że zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. uzależnione jest od wystąpienia łącznie...

VI SA/Wa 2167/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-08

wniosek Spółki z o.o. K. [...] z [...], która prowadzi działalność wydobywczą na złożu '[...]', położonym w sąsiedztwie złoża '[...]', o zawieszenie postępowania...
pkt 4 k.p.a. wskazał, iż w tej sytuacji zasadne jest zawieszenie postępowania, bowiem skierowanie przez K. [...] Sp. z o.o. z [...] do I Wydziału [...] Sądu Okręgowego...

II SA/Po 857/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-22

uchylić decyzję Wójta Gminy P. i przekazać mu sprawę celem ewentualnego zawieszenia postępowania, nie zaś wadliwie umorzyć postępowanie w sprawie., W odpowiedzi na skargę...
i praworządności nie pozwalają na takie rozumienie art. 62 ust. 2 u.p.z.p., że możliwe jest zawieszenie postępowania bezterminowo, na całe lata, bez możliwości jego podjęcia...

II SA/Gd 720/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-03-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie obserwacji terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi...
z dnia 15 lipca 2008 r. utrzymujące w mocy postanowienie Starosty o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie niestabilnej skarpy na terenie działek...

II SA/Po 146/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

nr [...] w [...] - poza poinformowaniem organu o planowanym leczeniu i dalszej niezdolności do pracy wniosła o zawieszenie postępowania, co stanowi jedynie założenie hipotetyczne poczynione...
nie wyczerpywał bowiem obligatoryjnej przesłanki zawieszenia postępowania, o której mowa w art. 97 § 1 pkt 3 k.p.a. (utrata przez stronę zdolności do czynności prawnych...
1   Następne >   +2   +5   7