Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

III ARN 93/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

., Skarżąca wnosiła o zawieszenie postępowania przed NSA do czasu ustosunkowania się przez Trybunał Konstytucyjny do jej prośby o podjęcie inicjatywy własnej w sprawie zbadania...
, aby Trybunał Konstytucyjny takie postępowanie podjął. W związku z tym brak było podstawy do zawieszenia postępowania przed NSA. W myśl art. 177 par. 1 pkt 1 Kpc w związku z art...

II SA 958/93 - Wyrok NSA z 1993-06-22

, to brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 4 Kpa do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał. ...
się do Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie w omawianym przedmiocie postępowania z inicjatywy własnej Trybunału, to jednak brak jest dowodu aby Trybunał postępowanie...

II SA/Go 481/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-14

nie można wymierzyć po upływie roku od dnia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, przy czym zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg tego terminu. Przywołany przepis...
polecenia służbowego, ale też zarzut niewykonania samych poleceń., Dodatkowo mając na uwadze fakt, iż zawieszenie postępowania dyscyplinarnego powoduje przerwanie biegu...

II SA 1554/00 - Wyrok NSA z 2001-01-10

Decyzja o zawieszeniu pracownika mianowanego w pełnieniu obowiązków służbowych nie może być podjęta z mocą wsteczną. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
ze skargi Krzysztofa K. na decyzję Głównego Inspektora Pracy (...). w przedmiocie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych - uchylił zaskarżoną decyzję I i II...

SA/Lu 572/85 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1985-12-16

tylko postępowanie wyjaśniające, a nie postępowanie dyscyplinarne, i nie daje podstawy do wydania decyzji o zawieszeniu pracownika w pełnieniu obowiązków służbowych. Naczelny Sąd...
została wydana przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Skarżąca wyjaśniła również, iż decyzja o zawieszeniu jej w pełnieniu obowiązków służbowych była przedwczesna...

II SA 265/88 - Wyrok NSA z 1988-04-01

na wszczęcie przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego., Od decyzji Dyrektora o przeniesieniu, zawieszeniu i wymierzeniu kary upomnienia Waldemar P. odwołał się do Ministra...
postępowaniu uznał za w pełni zasadne, akceptując jednocześnie zgodność decyzji o zawieszeniu skarżącego w pełnieniu obowiązków służbowych z art. 12 ust. 1 ustawy z 16 września...

II SA 1140/91 - Wyrok NSA z 1992-01-08

i obowiązków urzędników administracji celnej - Dz.U. nr 5 poz. 34/ nie jest tożsame z instytucją zawieszenia urzędnika w wykonywaniu obowiązków, o której mowa w art. 11 i art...
Głównego Urzędu Ceł z dnia 16 października 1991 r. w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy i zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych i na podstawie art. 207 par. 2...

II SA/Wa 1863/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

art. 66 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku E.S. z dnia...
Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia [...] czerwca 1984 r. nr [...]. Kwestia dotycząca prowadzenia przez organ nadzoru postępowania o stwierdzenie...

II SA 1640/92 - Wyrok NSA z 1992-11-06

oświadczenia Kierownika Rejonowego Biura Pracy w K. wynika, że pracownicy Biura istotnie informowali wyjeżdżających za granicę bezrobotnych o 'zawieszeniu' prawa do zasiłku...
naruszenia prawa w warunkach ściśle określonych w art. 207 par. 2-4 kodeksu postępowania administracyjnego. Skarżący nie zarzuca w skardze niezgodności decyzji...

II SA/Wa 469/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

[...] grudnia 2008 r., na podstawie art. 66 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm...
mianowanym, przeniesienia albo zlecenia mu wykonywania innej pracy, przeniesienia na inne stanowisko bądź zawieszenia w pełnieniu obowiązków urzędnik ten mógł, w terminie...
1   Następne >   2