Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II GSK 627/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z ewidencji...
., nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z ewidencji egzaminatorów - uchylił zaskarżone postanowienie oraz postanowienie...

II GSK 562/10 - Wyrok NSA z 2011-05-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia z ewidencji...
Odwoławczego w G. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia z listy egzaminatorów uchylił zaskarżone postanowienie oraz postanowienie z dnia [...] maja 2009...

I SA 549/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-20

. sprawy ze skargi Z.K. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2003 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu...
, Prezydent W. postanowieniem z dnia [...] grudnia 2002 r. , nr [...]orzekł o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 w sprawie zwrotu wywłaszczonej...

II SA/Op 170/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-19

., Na rozprawie w dniu 16 października 2008 r. pełnomocnik Gminy Byczyna - radca prawny M. D. wniosła o zawieszenie postępowania, ewentualnie o oddalenie skargi. Argumentując...
sprawę., Wobec zgodnego oświadczenia stron o wyrażeniu zgody na zawieszenie postępowania, Sąd zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie i zobowiązał...

II SA/Ke 901/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-18

w momencie rozpatrywania odwołania przez Kolegium lub być podstawa zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., W odpowiedzi na skargę Samorządowe...
dochodowego i podniesionej przez skarżącą konieczności zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z wnioskiem o zbadanie...

III SA/Łd 1126/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-28

o utworzeniu stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału Dróg., Na rozprawie w dniu 14 lutego 2014 r. skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego...
niezgodność z prawem uchwały w przedmiocie wyboru Starosty P. Pełnomocnik organu wnosił o oddalenie wniosku. Sąd postanowił oddalić wniosek o zawieszenie postępowania sądowego. Sąd...

III SA/Lu 182/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-06

radnego oraz zawieszenie toczącego się przeciwko niemu postępowania karnego, są przesłankami wystarczającymi dla przyjęcia, że radny zerwał na stałe więź z miejscem...
przestępstwa na szkodę Banku Spółdzielczego. Również w tej sprawie Prokurator Rejonowy (postanowienie z dnia [...] czerwca 2003 r., sygn. akt [...]) zawiesił postępowanie...

I OSK 1931/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

uwłaszczeniowego -zgłoszenie roszczenia przez poprzednich właścicieli roszczenia, skutkować może zawieszeniem postępowania administracyjnego, dla uzyskania...
., Pismem z dnia [...] lipca 2008 r. zawiadomiono zainteresowane strony o wszczęciu postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody B. z dnia...

III SA/Gl 446/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-07

postępowania zawiesiła. Na razie nie ma możliwości jej ponownego uruchomienia. Jej wspólnik D.M. nie osiąga żadnych dochodów. Wprawdzie zamieszkuje pod dwoma adresami...
. oświadczono, że wobec Spółki nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne bądź upadłościowe. Spółka nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości podanej jako jej siedziba...

I SA/Po 644/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-20

niewypłacalności, a przedłożone oświadczenie świadczy jedynie o tym, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Pomimo jej zawieszenia nie wszczęła postępowania...
nawet gdyby takie środki skarżąca posiadała zabezpieczone zostałyby one najpierw w postępowaniu zabezpieczającym, a następnie zajęte w postępowaniu egzekucyjnym. Skarżąca...
1   Następne >   2